VOĽBY PREZIDENTA SR 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 121/2024 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, druhé kolo volieb sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2024.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR (PDF)

Informácie pre voliča


Aktualizácia 21. 02. 2024

V súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024, je povinnosťou obce v termíne najneskôr do 26. 02. 2024 zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. V dokumente nižšie sa v súlade s úlohou podľa predchádzajúcej vety zverejňuje Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta SR v roku 2024.

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta SR v roku 2024 (PDF)


Aktualizácia 01. 02. 2024

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR, a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií, ktoré budú utvorené v súvislosti s konaním volieb prezidenta SR dňa 23. marca 2024 (1. kolo) a 06. apríla 2024 (2. kolo), možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky v termíne najneskôr do 19. februára 2024 (pondelok). Bližšie informácie o spôsoboch doručovania oznámení a samotný vzor oznámenia možno nájsť v dokumentoch nižšie.

Oznámenie spôsobu delegovania člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (PDF)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (PDF)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (DOCX)


Aktualizácia 26. 01. 2024

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu pre 1. aj 2. kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. najskôr od 07. 02. 2024. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

a)     osobne v úradných hodinách klientskeho centra miestneho úradu, najneskôr dňa 22. 03. 2024 do 12:00 hod. pre 1. kolo a 05. 04. 2024 do 12:00 hod. pre 2. kolo na adrese: Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava;

b)     prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách klientskeho centra miestneho úradu najneskôr dňa 22. 03. 2024 do 12:00 hod. pre 1. kolo a 05. 04. 2024 do 12:00 hod. pre 2. kolo, na adrese Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava;

c)      v listinnej forme poštou tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestskej časti najneskôr dňa 04. 03. 2024 (pre 1. kolo), najneskôr dňa 14. 03. 2024 (pre 2. kolo) na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava;

d)     elektronicky (e-mailom) vo forme:

1. elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

2. textu tvoriaceho obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená na elektronickú e-mailovú adresu volby@lamac.sk najneskôr dňa 04. 03. 2024 (pre 1. kolo), najneskôr dňa 14. 03. 2024 (pre 2. kolo).

Oznámenie k vydávaniu hlasovacích preukazov

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu 


Aktualizácia 25. 01. 2024

Starosta mestskej časti Bratislava-Lamač určil 6 volebných okrskov spolu s vymedzením ich územnej pôsobnosti a volebné miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky. Volebné miestnosti sa nachádzajú v budove Základnej školy, Malokarpatské nám. 1, Bratislava.

Objekty, nachádzajúce sa v lokalitách bez určenia názvov ulíc a obyvatelia s trvalým pobytom v týchto objektoch, sú zaradení do volebného okrsku č. 2. Obyvatelia, ktorým sa ako miesto trvalého pobytu uvádza iba obec (mestská časť) pobytu sú zaradení do volebného okrsku č. 1. 

Volebné okrsky

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.