Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 08. júna 2024. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

🗳 Ako voliť na Slovensku + Informácie pre voličov zo zahraničia


Aktualizácia 10. 04. 2024

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. apríla 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.


Aktualizácia 08. 04. 2024

Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. najskôr od 24. 04. 2024. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  1. osobne v úradných hodinách klientskeho centra miestneho úradu, najneskôr dňa 07. 06. 2024 do 12:00 hod. na adrese: Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava;
  2. prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách klientskeho centra miestneho úradu najneskôr dňa 07. 06. 2024 do 12:00 hod., na adrese Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava;
  3. v listinnej forme poštou tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestskej časti najneskôr dňa 20. 05. 2024 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava;
  4. elektronicky (e-mailom) vo forme:

1. elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

2. textu tvoriaceho obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená na elektronickú e-mailovú adresu volby@lamac.sk najneskôr dňa 20. 05. 2024.


Aktualizácia 04. 03. 2024

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií, ktoré budú utvorené v súvislosti s konaním volieb do Európskeho parlamentu dňa 08. júna 2024, možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky v termíne najneskôr do 09. apríla 2024 (utorok). Bližšie informácie o spôsoboch doručovania oznámení a samotný vzor oznámenia možno nájsť v dokumentoch nižšie. 


Aktualizácia 04. 03. 2024

Starosta mestskej časti Bratislava-Lamač určil 6 volebných okrskov spolu s vymedzením ich územnej pôsobnosti a volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu. Volebné miestnosti sa nachádzajú v budove Základnej školy, Malokarpatské nám. 1, Bratislava.
Objekty, nachádzajúce sa v lokalitách bez určenia názvov ulíc a obyvatelia s trvalým pobytom v týchto objektoch, sú zaradení do volebného okrsku č. 2. Obyvatelia, ktorým sa ako miesto trvalého pobytu uvádza iba obec (mestská časť) pobytu sú zaradení do volebného okrsku č. 1. 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.