Komisia školstva, kultúry a športu

Zloženie komisie

PredsedníčkaMartina Ondrišováposlankyňa
PodpredsedaStanislav Babicposlanec
ČlenoviaVladimír Bis 
 Zuzana Brnoliaková 
 Marína Gorghetto 
 Mária Harmaňošová 
 Barbora Liptáková 
 Radoslav Olekšákposlanec
 Alena Petáková 
 Peter Šramko 
TajomníčkaMária Šimončičovázamestnankyňa mestskej časti Bratislava – Lamač

Náplň práce komisie

  1. plánovanie nových formátov spoločenských a športových podujatí a ich zavedenie do života;
  2. prerokovávanie návrhov organizačno-technického zabezpečenia kultúrnych podujatí;
  3. vyhodnocovanie zrealizovaných kultúrnych podujatí v nadväznosti na ich udržateľnosť;
  4. tvorba koncepcie rozvoja miestnej knižnice a kina v mestskej časti;
  5. spolupráca komisie so školou a školskými zariadeniami, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, športovými klubmi a inými subjektami;
  6. tvorba koncepcie v oblasti školstva a vzdelávania v mestskej časti;
  7. schvaľovanie povinne predkladaných školských dokumentov;
  8. stanoviská k zaraďovaniu/vyraďovaniu zo siete škôl a školských zariadení;
  9. tvorba koncepcie zefektívnenia, revitalizácie a možností využívania športovísk, detských ihrísk na území mestskej časti

Rokovací poriadok (PDF)