Komisia pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity

Zloženie komisie

PredsedníčkaPetronela Klačanskáposlankyňa
PodpredsedníčkaMartina Ondrišováposlankyňa
 Beata Baláž Siváková 
 Anna Habdáková 
 Mária Horecká 
 Ján Mazák 
 Radoslav Olekšákposlanec
 Zuzana Piovarčiová 
 Petra Urbanová 
 Oľga Vlasková 
TajomníčkaHana Ifkovázamestnankyňa mestskej časti Bratislava – Lamač

Náplň práce komisie

  1. tvorba a riešenie koncepčných otázok v oblasti záväzných dokumentov mestskej časti;
  2. tvorba a podmienky pre schvaľovanie účelových finančných dotácií občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, športovým klubom a iným subjektom ako podklad pre rozhodovanie v jednotlivých odborných komisiách;
  3. podnety, návrhy a odporúčania k majetkovo-právnym záležitostiam (hospodárenie a nakladanie s majetkom mestskej časti);
  4. spolupodieľanie sa na tvorbe finančných plánov mestskej časti v nadväznosti na plánované investičné aktivity;
  5. sumarizácia podnetov, návrhov a odporúčaní jednotlivých odborných komisií pre tvorbu rozpočtu mestskej časti a ich vyhodnotenie slúžiace ako podklad pri tvorbe rozpočtu;
  6. kontrola plánu verejných obstarávaní a výdavkov mestskej časti za predchádzajúce ukončené mesiace;
  7. stanoviská k rozpočtu mestskej časti, záverečnému účtu a iným dokumentom ekonomického charakteru;
  8. návrhy a prehodnocovanie možností zapojenia sa do vyhlásených výziev jednotlivých rezortov pri získaní externých finančných zdrojov pre investičné aktivity mestskej časti

Rokovací poriadok (PDF)