Komisia dopravy, územného rozvoja a výstavby

Zloženie komisie

PredsedaMatúš Harmaňošposlanec
PodpredsedníčkaVeronika Hagovskáposlankyňa
ČlenoviaMartin Bugáň 
 Štefan Harmaňoš 
 Valentín Magdolen 
 Peter Mikoláš 
 Igor Polakovičposlanec MsZ hl. mesta SR Bratislavy
 Marko Polakovič 
 Branislav Selčan 
TajomníčkaEva Kutišová
zamestnankyňa mestskej časti Bratislava – Lamač

Náplň práce Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby

  1. kontroluje a vyjadruje sa k investičnej činnosti a dokumentácii stavieb realizovaných mestskou časťou ako aj právnickými a fyzickými osobami v mestskej časti,
  2. zaujíma stanoviská k územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacej dokumentácii hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti vrátane ich zmien a doplnkov,
  3. vyjadruje sa k návrhom na odpredaj vlastného nehnuteľného majetku, nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti, k prenájmom uvedeného majetku (okrem bytov) a k zvereniu nehnuteľného majetku,
  4. zaujíma stanoviská k informačným, reklamným a propagačným zariadeniam,
  5. vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov a k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území mestskej časti

Rokovací poriadok (PDF)