Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí

Zloženie komisie

PredsedaStanislav Babicposlanec
PodpredsedníčkaVeronika Hagovskáposlankyňa
ČlenoviaMonika Dobrovodská 
 Elena Harmaňošová 
 Mária Jakúbková 
 Marta Janyšková 
 Dagmar Vatolíková 
 Mária Vidošovičová 
 Mgr. Martin Benkovič 
TajomníčkaTamara Filadelfiovázamestnanec mestskej časti Bratislava – Lamač

Náplň práce komisie

  1. riešenie otázok bezpečnosti obyvateľstva, koncepčné plánovanie bezpečnostných opatrení na základe vyhodnotenia aktuálnej situácie;
  2. realizácia predbežnej právnej ochrany (susedské spory, riešenie sťažností smerujúcich voči voleným zástupcom – starosta mestskej časti, miestny kontrolór mestskej časti, poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti, stanoviská k petíciám a predkladanie odporúčaní na ich riešenie prostredníctvom pracovných skupín komisie);
  3. prehodnotenie a tvorba aktuálneho komunitného plánu mestskej časti a hlavného mesta SR Bratislavy, návrhy miestnych koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti;
  4. riešenie problematiky fondu obecných nájomných bytov;
  5. stanoviská k žiadostiam o poskytnutie finančného príspevku sociálne odkázaným občanom;
  6. navrhovanie opatrení v oblasti zdravotníckej politiky v medziach pôsobnosti miestnej samosprávy

Rokovací poriadok (PDF)