Kontrolór

Ing. Andrej BachárIng. Andrej Bachár
E-mail: kontrolor@lamac.sk

Kompetencie miestneho kontrolóra

Miestny kontrolór je zamestnancom mestskej časti. Miestneho kontrolóra volí do funkcie miestne zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov. Miestny kontrolór zodpovedá za výkon svojej funkcie miestnemu zastupiteľstvu. Postavenie miestneho kontrolóra, predpoklady na výkon jeho funkcie, jeho voľbu, skončenie výkonu funkcie, jeho plat, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy miestneho kontrolóra určuje štatút a zákon o obecnom zriadení.

Miestny kontrolór kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov. Kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie mestskej časti. Miestny kontrolór vykonáva kontrolu vybavovanie sťažností a petícií, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti, plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, a interných predpisov mestskej časti a tiež plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra podlieha:

 1. miestny úrad,
 2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestskou časťou,
 3. právnické osoby, v ktorých má mestská časť majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mestskej časti alebo ktorým bol majetok mestskej časti prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mestskej časti účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu.

Kontrolná činnosť miestneho kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje v správnom konaní v zmysle štatútu a ustanovenia § 27 zákona č.369/1990 Zb. starosta.

Miestny kontrolór:

 1. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení ods.2 a 3 tohto článku organizačného poriadku
 2. predkladá miestnemu zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v mestskej časti obvyklým,
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti a k návrhu záverečného účtu mestskej časti pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve,
 4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 5. predkladá miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestskej časti zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon alebo predpis,
 8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada miestne zastupiteľstvo,
 9. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Miestny kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom.

Miestny kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom miestneho zastupiteľstva alebo starostovi.

Miestny kontrolór vo vzťahu k miestnemu úradu plní najmä nasledujúce úlohy a vykonáva kontrolu:

 • plnenia úloh mestskej časti, v rámci rozsahu svojej právomoci,
 • plnenia úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto organizačného poriadku jednotlivými oddeleniami úradu
 • zabezpečovania písomnej agendy jednotlivých orgánov mestskej časti miestnym úradom,
 • zabezpečovania výkonu všeobecne záväzných nariadení, uznesení miestneho zastupiteľstva a rozhodnutí starostu miestnym úradom,
 • vnútorných záležitostí mestskej časti v súlade s ustanoveniami čl.6 ods.2 štatútu,
 • pokladničné operácie a účtovníctvo mestskej časti,
 • nakladanie s majetkom mestskej časti, ďalej
 • upozorňuje na nedostatky a porušenia platných právnych predpisov v činnosti miestneho úradu,
 • na požiadanie miestneho zastupiteľstva a starostu, príp. aj prednostu miestneho úradu zaujíma stanoviská k zákonnosti postupu orgánov mestskej časti

Pri výkone svojich úloh je miestny kontrolór oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov mestskej časti v rozsahu svojej kontrolnej právomoci.

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Lamač

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
 • predkladá miestnemu zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva zverejnený na tabuli miestneho úradu MČ Lamač,
 • vypracováva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamača, k návrhu záverečného účtu mestskej časti pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti na jeho najbližšom zasadaní,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestskej časti zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, vybavuje sťažnosti ak tak ustanovuje § 11, ods.3, zákona NR SR č. 152/1998 Z.z., o sťažnostiach,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada miestne zastupiteľstvo,
 • predkladá miestnemu zastupiteľstvu raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to šesťdesiat dní po uplynutí kalendárneho roku.

Miestny kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

Miestny kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom miestneho zastupiteľstva alebo starostovi.

Miestny kontrolór sa vo svojej činnosti zameriava ďalej na:

 • kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov vydaných v pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač a uznesení miestneho zastupiteľstva,
 • kontroly záväzkových vzťahov uzatvorených mestskou časťou s fyzickými alebo právnickým i osobami,
 • kontrolu nakladania s majetkom mestskej časti , najmä na dodržiavanie účelu ekonomických podmienok a efektívnosť spravovania majetku.

Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač (PDF)

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Lamač na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.