Veľkokapacitné kontajnery

Mestská časť Bratislava–Lamač pristavuje minimálne dvakrát do roka (jar, jeseň) veľkokapacitné kontajnery (VKK) určené prednostne na uloženie objemného odpadu - kód odpadu podľa katalógu odpadov 20 03 07. Tieto kontajnery sú pristavované spravidla na tri dni.

Lokality pristavenia VKK:

 • Vrančovičova (požiarna zbrojnica)
 • Rajtákova (námestie pri Rozálskej kaplnke)
 • Lamačská cesta 37
 • Furmanská 9
 • Lamačská cesta 133 x Furmanská (za zastávkou MHD)
 • Segnáre (otočka MHD)
 • Borinská x Lediny (križovatka)
 • Cesta na Klanec 67
 • Cesta na Klanec 12
 • Cesta Na Klanec 24 x Studenohorská (pri ihrisku)
 • Cesta na Klanec (križovatka Zhorínska dom č. 7 (20))
 • Pod Zečákom 51
 • Pod Zečákom 85 (slepá)
 • Skerličova x Kunerádska (križovatka)
 • Segnáre x Rácova (križovatka)
 • Bakošova 4
 • Podháj 151
 • Podháj 51
 • ZŠ Malokarpatské námestie (vchod od školskej jedálne)
 • Na Barine - penzión
 • Na Barine 19
 • Zlatohorská 10-12
 • Zlatohorská 2
 • Vrančovičova (bývalé pohostinstvo)
 • Bakošova 24
 • Studenohorská 91
 • Stanekova x Havelkova (križovatka)
 • Cesta na Klanec (Klanec lúka)
 • Zelenohorská 5
 • Zidiny 3-5
 • Bakošova 44
 • Studenohorská 63
 • Studenohorská 20 - kotolňa
 • Studenohorská 63
 • Studenohorská 17
 • Studenohorská 79-81
 • Studenohorská 3
 • Heyrovského 6
 • Heyrovského 10
 • Heyrovského 13


Podmienky uloženia odpadu do VKK

 1. Veľkokapacitné kontajnery (VKK) slúžia všetkým obyvateľom (nie sú pristavované pre potreby jednotlivca).
 2. VKK slúži na uloženie objemového odpadu z domácností ako je napríklad starý nábytok (postele, sedačky, kuchynské linky a pod.).
 3. Veľkorozmerný odpad (nábytok) musí byť rozložený, nie v celosti !!! (kvôli šetreniu miesta)
 4. Je zakázané preplňovať VKK (v prípade preplnenia nebudú vyvezené).
 5. Do VKK je prísne zakázané vhadzovať stavebný odpad, elektroodpad, nebezpečný a toxický odpad, bioodpad ako aj staré PNEUMATIKY
 6. Každý občan je povinný dodržiavať čistotu a poriadok okolo miesta pristavenia.
 7. Každý občan je povinný konať v súlade zo zákonom č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch) a tak isto v súlade s platným VZN MČ BA – Lamač č. 3/2009 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti v znení neskorších predpisov
 8. Každý občan, ktorý nedodrží platné normy a zákony môže byť POKUTOVANÝ.


Kam s pneumatikami

Opotrebované pneumatiky dnes odovzdáte v ktoromkoľvek pneuservise, u predajcu pneumatík alebo automobilov a na zberných miestach určených obcou. Tieto subjekty sú totiž povinné postarať sa o ich likvidáciu, recykláciu alebo materiálové či energetické zhodnotenie. Každé takéto miesto označené ako „miesto spätného odberu pneumatík” je povinné prijať všetky druhy pneumatík, bez ohľadu na miesto ich kúpy, značku alebo veľkosť. Všetky poplatky na likvidáciu sú totiž zahrnuté v predajnej cene pneumatík.