Spoločenské centrum Lamač

Mestská časť Bratislava – Lamač prevádzkuje všeobecne prospešné zariadenie „Spoločenské centrum Lamač“ (ďalej len „SCL“) – nachádzajúce sa v nehnuteľnosti so súpisným číslom 4671 v k.ú. Lamač. Ide o nebytový priestor v objekte Malokarpatského námestia 8-10, ktorý pozostáva z úžitkovej plochy 93,86 m².

Účelom a hlavnou náplňou činnosti SCL je poskytnúť priestor spoločenským organizáciám pre stretávanie sa mládeže, dospelých, rodičov s deťmi i seniorov v rámci spoločných i individuálnych aktivít jednotlivých vekových skupín. SCL môže byť poskytované bezplatne alebo za stanovenú odplatu (nájomné) občanom a ďalším fyzickým a právnickým osobám.

SCL je možné využívať na komerčné účely (krátkodobý, prípadne dlhodobejší prenájom nepresahujúci pol roka) za určitým účelom v prípade, ak vznikne voľný časový priestor medzi aktivitami MČ a združeniami, avšak tento prenájom bude slúžiť na podujatia konané maximálne od 7,30 h do 22,00 h, nakoľko sa SCL nachádza v obytnom dome a priestory nie sú odhlučnené.
V prípade využitia priestorov SCL na jednorazovú akciu, podujatie, záujemca uhradí stanovený poplatok do pokladne Miestneho úradu, alebo prevodným príkazom na účet Mestskej časti Bratislava–Lamač pred prevzatím priestorov SCL, a to vo výške podľa predpokladaného trvania užívania priestorov uvedeného v žiadosti. Nájomca má nárok na vrátenie časti nájomného v prípade, že užíval priestory v skutočnosti kratší čas, ako uviedol v žiadosti. V prípade, že nájomca užíval priestory SCL v skutočnosti dlhšie ako uviedol v žiadosti, je povinný nájomné za tento čas doplatiť.
V prípade záujmu o dlhodobejší prenájom, prípadne pravidelný prenájom tento bude riešený osobitne.
Od poplatku sú oslobodené všetky akcie, podujatia organizované Mestskou časťou Bratislava – Lamač.

Vzhľadom k umiestneniu SCL v polyfunkčnom bytovom dome je potrebné dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky na území MČ BA – Lamač a tiež Domový poriadok bytového domu, Malokarpatské námestie 8-10, Bratislava - Lamač.

Zodpovednou osobou za prevádzku SCL je správca SCL poverený starostom Mestskej časti Bratislava – Lamač. V jeho neprítomnosti ho zastupuje poverený zamestnanec Miestneho úradu.

Momentálne Mestská časť Bratislava-Lamač uvedené nebytové priestory poskytla do nájmu za účelom prevádzkovania malej školy pre deti od 5 do 10 rokov Občianskemu združeniu Rybička.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.