Spoločenské centrum Lamač

Mestská časť Bratislava – Lamač prevádzkuje všeobecne prospešné zariadenie „Spoločenské centrum Lamač“ (ďalej len „SCL“) – nachádzajúce sa v nehnuteľnosti so súpisným číslom 4671 v k.ú. Lamač. Ide o nebytový priestor v objekte Malokarpatského námestia 8-10, ktorý pozostáva z úžitkovej plochy 93,86 m².

Účelom a hlavnou náplňou činnosti SCL je poskytnúť priestor spoločenským organizáciám pre stretávanie sa mládeže, dospelých, rodičov s deťmi i seniorov v rámci spoločných i individuálnych aktivít jednotlivých vekových skupín. SCL môže byť poskytované bezplatne alebo za stanovenú odplatu (nájomné) občanom a ďalším fyzickým a právnickým osobám.

SCL je možné využívať na komerčné účely (krátkodobý, prípadne dlhodobejší prenájom nepresahujúci pol roka) za určitým účelom v prípade, ak vznikne voľný časový priestor medzi aktivitami MČ a združeniami, avšak tento prenájom bude slúžiť na podujatia konané maximálne od 7,30 h do 22,00 h, nakoľko sa SCL nachádza v obytnom dome a priestory nie sú odhlučnené.
V prípade využitia priestorov SCL na jednorazovú akciu, podujatie, záujemca uhradí stanovený poplatok do pokladne Miestneho úradu, alebo prevodným príkazom na účet Mestskej časti Bratislava–Lamač pred prevzatím priestorov SCL, a to vo výške podľa predpokladaného trvania užívania priestorov uvedeného v žiadosti. Nájomca má nárok na vrátenie časti nájomného v prípade, že užíval priestory v skutočnosti kratší čas, ako uviedol v žiadosti. V prípade, že nájomca užíval priestory SCL v skutočnosti dlhšie ako uviedol v žiadosti, je povinný nájomné za tento čas doplatiť.
V prípade záujmu o dlhodobejší prenájom, prípadne pravidelný prenájom tento bude riešený osobitne.
Od poplatku sú oslobodené všetky akcie, podujatia organizované Mestskou časťou Bratislava – Lamač.

Vzhľadom k umiestneniu SCL v polyfunkčnom bytovom dome je potrebné dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky na území MČ BA – Lamač a tiež Domový poriadok bytového domu, Malokarpatské námestie 8-10, Bratislava - Lamač.

Zodpovednou osobou za prevádzku SCL je správca SCL poverený starostom Mestskej časti Bratislava – Lamač. V jeho neprítomnosti ho zastupuje poverený zamestnanec Miestneho úradu.

Momentálne Mestská časť Bratislava-Lamač uvedené nebytové priestory poskytla do nájmu za účelom prevádzkovania malej školy pre deti od 5 do 10 rokov Občianskemu združeniu Rybička https://bratislavalamac.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#bratislavalamac/organizacia/bratislavalamac/0/ZML/6700250950