Kino Lamač

Mestská časť Bratislava – Lamač prevádzkuje všeobecne prospešné zariadenie „Kino Lamač“ – nachádzajúce sa v nehnuteľnosti so súpisným číslom 1125, umiestnená na parcele č. 490/5 v katastrálnom území Bratislava – Lamač. Ide o nebytový priestor v objekte Malokarpatského námestia č. 3 ktorý je umiestnený na ploche o výmere 499 m².

Účelom a hlavnou náplňou činnosti zariadenia je stretávanie sa mládeže, rodičov s deťmi i seniorov v rámci spoločných i individuálnych aktivít jednotlivých vekových skupín, ako aj v rámci prevádzky kina. Zariadenie môže byť poskytované bezplatne alebo za stanovenú odplatu (nájomné) fyzickým a právnickým osobám, v osobitných prípadoch po schválení odbornou komisiou i občanom.

Kino Lamač je možné využívať na komerčné účely (krátkodobý nájom) za určitým účelom v prípade, ak vznikne voľný časový priestor medzi aktivitami MČ.
V prípade využitia priestorov Kina Lamač na jednorazovú akciu, podujatie uhradí záujemca stanovený poplatok do pokladne Miestneho úradu, alebo prevodným príkazom na účet MČ pred prevzatím priestorov Kina Lamač, a to vo výške podľa predpokladaného trvania užívania priestorov uvedeného v žiadosti. Nájomca má nárok na vrátenie časti nájomného v prípade, že užíval priestory Kina Lamač v skutočnosti kratší čas, ako uviedol v žiadosti. V prípade, že nájomca užíval priestory Kina Lamač v skutočnosti dlhšie ako uviedol v žiadosti, je povinný nájomné za tento čas doplatiť. V prípade záujmu o dlhodobejší prenájom priestorov, tento bude riešený osobitne.
Od poplatku sú oslobodené všetky akcie, podujatia organizované MČ.

Zodpovednou osobou za prevádzku Kina Lamač je správca poverený starostom mestskej časti Bratislava – Lamač. V jeho prítomnosti ho zastupuje poverený zamestnanec Miestneho úradu.


Prevádzkový poriadok 
Prevádzkový poriadok


Program kina
Program kina