Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet je nástroj na vytvorenie priestoru pre realizáciu projektov občanov – jednotlivcov i skupín s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Lamač a občianskych združení pôsobiacich na území mestskej časti. Cieľom je skvalitnenie života obyvateľov a vytvorenie podmienok, ktoré zodpovedajú ich potrebám v oblastiach  - úpravy a údržby verejných priestranstiev a budov, životného prostredia, ochrany klímy a prírody, dopravy, komunitného rozvoja, sociálnej starostlivosti, voľnočasových aktivít, vzdelávania, kultúry, športu a pod..

Projekt musí byť zameraný na priestranstvá, nehnuteľnosti alebo zeleň v majetku alebo správe mestskej časti alebo na aktivity, ktoré sú verejne prístupné a realizované v katastrálnom území Lamač.

Objem plánovaných výdavkov na aktivitu definovanú ako „Participatívny rozpočet“  je rámcovo obsiahnutý v rozpočte mestskej časti a to v Podprograme: Participatívny rozpočet – komunitná spolupráca   v určenej výške plánovaných výdavkov a to kumulatívne bez ohľadu na ich oblasť a konečnú početnosť. Projekty realizované z tejto aktivity nie sú v kolízií s plánovanými aktivitami mestskej časti.

Presný postup pre predkladanie návrhov, ich maximálna resp. minimálna hodnota, požadovaná miera a spôsob zapojenia sa žiadateľa do realizácie projektu alebo jeho následnej prevádzky či údržby, ako aj časové náležitosti a spôsob vyhodnocovania projektov sú spracované v internom predpise.

 

Aktuálne výzvy, do ktorých sa môžu občianske združenia zapojiť

SPPoločne pre komunity

Nadácia SPP chce, aby Slovensko bolo lepším miestom pre život a to aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa oň starajú. Vnímate problémy vo svojom okolí a máte nápady, ako ich vyriešiť? Chcete zrealizovať nápady, ktoré nachádzajú riešenia na miestne či celospoločenské problémy? Chcete prispieť k rozvoju komunít, dobrovoľníctva či k lepším vzťahom v komunite? Máte záujem zlepšiť miesto, v ktorom žijete? Chcete tomuto cieľu venovať vlastnú aktivitu a príspevok vo forme času, práce, kreativity? Chcete výsledok svojej aktivity spolu s ostatnými využívať dlhodobo? Určite sa zapojte do programu SPPoločne pre komunity.

Viac o grantovom programe nájdete na tomto linku:

https://www.nadaciaspp.sk/sk/sppolocne-pre-komunity/308