Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet je nástroj na vytvorenie priestoru pre realizáciu projektov občanov – jednotlivcov i skupín s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Lamač a občianskych združení pôsobiacich na území mestskej časti. Cieľom je skvalitnenie života obyvateľov a vytvorenie podmienok, ktoré zodpovedajú ich potrebám v oblastiach  - úpravy a údržby verejných priestranstiev a budov, životného prostredia, ochrany klímy a prírody, dopravy, komunitného rozvoja, sociálnej starostlivosti, voľnočasových aktivít, vzdelávania, kultúry, športu a pod..

Projekt musí byť zameraný na priestranstvá, nehnuteľnosti alebo zeleň v majetku alebo správe mestskej časti alebo na aktivity, ktoré sú verejne prístupné a realizované v katastrálnom území Lamač.

Objem plánovaných výdavkov na aktivitu definovanú ako „Participatívny rozpočet“  je rámcovo obsiahnutý v rozpočte mestskej časti a to v Podprograme: Participatívny rozpočet – komunitná spolupráca   v určenej výške plánovaných výdavkov a to kumulatívne bez ohľadu na ich oblasť a konečnú početnosť. Projekty realizované z tejto aktivity nie sú v kolízií s plánovanými aktivitami mestskej časti.

Presný postup pre predkladanie návrhov, ich maximálna resp. minimálna hodnota, požadovaná miera a spôsob zapojenia sa žiadateľa do realizácie projektu alebo jeho následnej prevádzky či údržby, ako aj časové náležitosti a spôsob vyhodnocovania projektov sú spracované v internom predpise.

 

Aktuálne výzvy, do ktorých sa môžu občianske združenia zapojiť

Nadácia mesta Bratislavy v partnerstve Metropolitného inštitútu v Bratislave vyhlásila 26. marca grantovej výzve Funkčnejšie verejné priestory, z grantového programu KOMUNITY.   

Cieľom tejto výzvy je podporiť skvalitňovanie a spríjemňovanie verejných priestorov pre ľudí bývajúcich na celom území Bratislavy. Hľadajú sa komunitné projekty, ktoré prinesú funkčné, inkluzívne a ekologické riešenia a revitalizáciu nevyužívaných priestranstiev v blízkosti susedstiev a bytových domov.  
Výška sumy, o ktorú je možné si požiadať je 2000 €, 5000 € a 10 000  €, pričom prihlásiť sa môžu všetci aktívni obyvatelia a obyvateľky spĺňajúci podmienky uvedené vo výzve. 

Prihlásiť sa do výzvy je možné do 30. apríla 2021.

MIB zároveň poskytuje svojich odborníkov a odborníčky na konzultácie a poradenstvo v otázkach kritérií funkčnosti a legislatívnych otázkach, najmä pri získavaní súhlasov majiteľov pozemkov na svoj projekt.  

Znenie výzvy nájdete na stránke Nadácie mesta Bratislavy: 

https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy

Viac informácií a dokumenty, ktoré môžu pomôcť priniesť nápady ako sfunkčniť verejný priestor nájdete na stránke:  

https://mib.sk/projekt/funkcnejsie-verejne-priestory/