Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

Mestská časť Bratislava-Lamač v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že  v dňoch: 

 • 02. mája 2023od 9:00 hod. – 12:00 hod. 
 • 03. mája 2023 od 14:00 hod.  – 17:00 hod.

je stanovený termín pre podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“).

Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do materskej školy:

 • Žiadosť je možné stiahnuť na stránke http://www.dietkykvietky.sk/.
 • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa organizuje osobne; zákonný zástupca prinesie žiadosť na riaditeľstvo materskej školy: Materská škola, Heyrovského č. 4, 841 03 Bratislava.
 • Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.
 • Zákonný zástupca poskytne materskej škole k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
 • Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Podľa §144a zákona č. 245/2008 Z. z. sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje o správnom konaní sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov. Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje, ak
  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzené; jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa. Spôsob preukázania uvedených skutočností je možné preukázať písomným vyhlásením podľa prílohy č.2 Žiadosti o prijatie.
  • zároveň sa zákonní zástupcovia môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje len jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi. Uvedené je potrebné potvrdiť vyhlásením podľa prílohy č.3 Žiadosti o prijatie.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šesť rokov veku.

 

Prednostne sa prijímajú deti:

a) pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávanie povinné,

b) s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,

V prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie v materskej škole budú v rámci určených ostatných podmienok prijímania detí do materskej školy prednostne prijímané:

c) deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava- Lamač,

d) deti, ktoré ovládajú sebaobslužné činnosti,

e) deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do materskej školy.

 Bližšie informácie podá záujemcom Materská škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Lamač na telefónnom čísle 0948186496.


Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.