Parkovanie v Lamači od 1. januára 2021

01.12.2020

Mestská časť Bratislava-Lamač upravuje od 01.01.2021 doterajší systém parkovacej politiky, ktorého súčasťou bude aj nové zónové dopravné značenie. Hlavným cieľom mestskej časti je odstrániť väčšinu zvislého dopravného značenia naakumulovaného v lokalitách s vyhradeným parkovaním, čím sa prispeje k zatraktívneniu uličných pohľadov v exponovaných miestach.

Súčasťou zmien je aj vydávanie nových parkovacích kariet, ktoré obdrží každý žiadateľ o nájom parkovacieho miesta pri podpise zmluvy a umiestni ju na palubnú dosku svojho motorového vozidla tak, aby bola viditeľná pri pohľade zvonka cez čelné sklo auta.

Každý žiadateľ, s ktorým bude uzatvorený dodatok k zmluve o nájme parkovacieho miesta alebo nová zmluva, zaplatí ročné nájomné vo výške:

  • 220,- EUR ak sa jedná o fyzickú osobu;
  • 420,- EUR ak sa jedná o právnickú osobu.

Žiadne ďalšie poplatky napr. súvisiace s vodorovným alebo zvislým dopravným značením žiadateľ nie je povinný uhrádzať. Osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP/ŤZP-S spolu s vydaným parkovacím sú od platby nájomného oslobodené.

Formulár žiadosti o nájom

Formulár vo formáte DOCX (zaslať spolu s vlastnoručným podpisom ako scan v prílohe e-mailovej správy alebo odovzdať v klientskom centre)

Formulár vo formáte PDF (zaslať spolu s vlastnoručným podpisom ako scan v prílohe e-mailovej správy alebo odovzdať v klientskom centre)

Formulár žiadosti o ukončenie nájmu

Formulár vo formáte DOCX (zaslať spolu s vlastnoručným podpisom ako scan v prílohe e-mailovej správy alebo odovzdať v klientskom centre)

Formulár vo formáte PDF (zaslať spolu s vlastnoručným podpisom ako scan v prílohe e-mailovej správy alebo odovzdať v klientskom centre)

Legislatíva

Úplné znenie VZN č. 6/2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest (PDF)

Parkovanie v Lamači od 1. januára 2021