Oznamy o výberových konaniach - Rača

22.03.2021

Mestská časť Bratislava-Rača vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy na Tbiliskej 4.


22.3.2021

Mestská časť  Bratislava – Rača podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Novohorská 1, 831 06 Bratislava s predpokladaným nástupom 17. mája 2021.

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • Kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti, vykonanie prvej atestácie,
 • občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC, 
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.


Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti do výberového konania:

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní, vykonaní atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
 • písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (rozsah maximálne 2 strany),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa                 a vedúceho pedagogického zamestnanca, 
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Písomné prihlášky pošlite alebo osobne doručte v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, najneskôr do 29. marca 2021
 
do 17:00 hodiny (pri zasielaní poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky) s označením na obálke „Výberové konanie MŠ Novohorská - neotvárať“ s uvedením  odosielateľa. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné a iné predpoklady, a doložil všetky požadované doklady, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

***

Mestská časť  Bratislava – Rača podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Plickova 16, 831 06 Bratislava s predpokladaným nástupom 1. júna 2021

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • Kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti, vykonanie prvej atestácie,
 • občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC, 
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.


Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti do výberového konania:

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní, vykonaní atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
 • písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (rozsah maximálne 2 strany),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa                 a vedúceho pedagogického zamestnanca, 
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Písomné prihlášky pošlite alebo osobne doručte v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, najneskôr do 29. marca 2021
 
do 17:00 hodiny (pri zasielaní poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky) s označením na obálke „Výberové konanie MŠ Plickova - neotvárať“ s uvedením  odosielateľa. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné a iné predpoklady, a doložil všetky požadované doklady, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.                                                                                                               Oznamy o výberových konaniach - Rača