Oznámenie o výberových konaniach - Lamač

16.06.2021

Mestská časť Bratislava-Lamač prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu Referent rozvoja a investičných činností 

Miesto práce
Mestská časť Bratislava-Lamač

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
ihneď

Mzdové podmienky (brutto)
Nástupný plat 1070 EUR + nárast platu po skončení skúšobnej lehoty + odmeny

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Územný rozvoj:
• vydáva stanoviská k projektovým dokumentáciám pre všetky stavebné aktivity na území mestskej časti Bratislava – Lamač v rámci ktorých je mestská časť účastníkom konania, resp. dotknutou organizáciou v rámci pripravovaných investičných akcií v stavebnom konaní (nové stavby, zmeny stavieb, odstránenie stavieb a pod.),
• vydáva územnoplánovacie informácie
• spolupracuje pri príprave architektonických súťaží; architektonických, urbanistický a dopravných štúdiímestskej časti Bratislava – Lamač
• spolupracuje pri tvorbe koncepčných, strategických, programových a územnoplánovacích dokumentov mestskej časti Bratislava – Lamač, Hl. m. SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja,
• zabezpečuje aktivity vyplývajúce z účasti v pracovných skupinách vytvorených MÚ
• informuje verejnosť a investorov o územnom rozvoji mestskej časti,

Investičná činnosť:
• podieľa sa na tvorbe koncepcie a zámerov mestskej časti v oblasti výstavby, dopravy a technickej infraštruktúry,
• vykonáva realizáciu a ukončenie stavieb a ich odovzdanie užívateľom, ktorých investorom je mestská časť Bratislava – Lamač,
• koordinuje a zabezpečuje prípravnú fázu investičných akcií,
• poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní inžinierskej činnosti, spolupracuje pri získaní podkladov a pri riešení majetkoprávnych vzťahov k pozemkom a pri získaní vyjadrení a povolení v územnom konaní, stavebnom konaní cez realizačný projekt až po vydanie kolaudačného rozhodnutia, prípadne pri ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác vykonávaných mestskou časťou,
• zabezpečuje spracovanie projektových dokumentácii pre realizáciu investičných projektov ktorých investorom je mestská časť,
• zabezpečuje rekonštrukciu, modernizáciu a technické zhodnotenie a výstavbu objektov patriacich do majetku mestskej časti,
 • zabezpečuje technický dozor pri investičnej činnosti mestskej časti.


Zamestnanecké výhody, benefity

• stravovacie poukážky v hodnote 4,50 EUR
• poskytovanie stravovacích poukážok aj za obdobie dovolenky
• 37,5 hod. týždenný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa – odbor urbanizmus, architektúra, priestorové plánovanie

Kontakt
Kontaktná osoba: Ľubica Kučerová
E-mail: personalne@lamac.sk 


Mestská časť Bratislava-Lamač prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu Referent rozpočtu a účtovníctva 

Miesto práce
Mestská časť Bratislava-Lamač

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto)
Nástupný plat 1070 EUR + nárast platu po skončení skúšobnej lehoty + odmeny

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• vedenie účtovníctva zameraného na verejnú správu v zmysle právnych predpisov SR (vedomosť právnych predpisov a postupov v oblasti rozpočtových pravidiel a financovania verejnej správy)

• príprava a sledovanie rozpočtu vrátane vyhodnocovania jeho plnenia podľa rozpočtovej a funkčnej klasifikácie

• zabezpečovanie, organizácia, kontrola včasného a správneho obehu účtovných dokladov v zmysle interných predpisov, kontrola vecných a formálnych náležitostí účtovných dokladov

• príprava metodických pokynov a interných smerníc usmerňujúce mechanizmy týkajúce sa účtovníctva

• inventarizácia aktív a pasív organizácie vrátane vypracovania inventúrneho súpisu majetku

• zostavovanie účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných výkazov

• spolupráca s rozpočtovými organizáciami pri konsolidácii a vzájomných vzťahoch

• zostavenie návrhu záverečného účtu

• zabezpečovanie účtovníctva a rozpočtovníctva v systéme RIS.SAM, spracovanie výkazov o plnení rozpočtu v systéme RIS.SAM

• vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci pridelenej oblasti


Zamestnanecké výhody, benefity

• stravovacie poukážky v hodnote 4,50 EUR
• poskytovanie stravovacích poukážok aj za obdobie dovolenky
• 37,5 hod. týždenný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce


Informácie o výberovom konaní

Znalosť špecifík účtovania a rozpočtovania verejnej správy je výhodou, nie však podmienkou pre uchádzača.


Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa


Kontakt
Kontaktná osoba: Ľubica Kučerová
E-mail: personalne@lamac.sk 
Oznámenie o výberových konaniach - Lamač