Dispečing Lamač

Dispečing bol zriadený za účelom možnosti rýchleho kontaktu so samosprávou v prípade situácie, ktorá vznikne mimo pracovného času zamestnancov našej mestskej časti. Upozorňujeme vás však na to, že slúži prednostne na:

  • Poruchy a havarijné stavy objektov vo vlastníctve a v správe MČ BA-Lamač
  • Poškodenia majetku vo vlastníctve a v správe MČ BA-Lamač
  • Poškodenia miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ BA-Lamač
  • Zimnú údržbu