Centrum školských služieb Lamač

Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť pre základnú školu, materské školy a zariadenia školského stravovania v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Za týmto účelom spolupracuje so Školským úradom Dúbravka a s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú tieto školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou:

  • Základná škola, Malokarpatské námestie č. 1, Bratislava
  • Materská škola, Heyrovského č. 4, Bratislava a jej elokované pracovisko Malokarpatské námestie č. 6, Bratislava

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú prevádzkované aj tri zariadenia školského stravovania - školské jedálne bez právnej subjektivity:

  • Školská jedáleň pri Základnej škole Malokarpatské námestie č. 1, Bratislava
  • Školská jedáleň pri Materskej škole Heyrovského č. 4, Bratislava
  • Školská jedáleň pri Elokovanom pracovisku Heyrovského č. 4, Bratislava - Malokarpatské námestie č. 6, Bratislava

ktoré sú súčasťou výkonného a organizačného útvaru miestneho úradu - Referátu vnútorných vzťahov, pod ktorý patrí Referát prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení - Spoločné stravovanie.