Centrum služieb GIS Lamač

Centrum služieb GIS Lamač


Úlohou Centra služieb GIS, ktoré je súčasťou Oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb je priestorové vizualizovanie textových a číselných dát a poskytovanie informáciíich vyjadrením na mape, čím je pre samosprávu a používateľovsystému nápomocný pre pochopenie vzťahov a súvislostí v území. Umožňuje reagovať na udalosti a intuitívne ich mapovať prostredníctvom zdieľania máp na počítačových zariadeniach. GIS vie pracovať s priestorovou informáciou. Tam kde sa predtým používali analógové mapy, nastupujú geografické informačné systémy. Digitálne dáta sa na rozdiel od papierových podkladov rýchlejšie a ľahšie aktualizujú.


Kvalita priestorových informácií ovplyvňuje celý systém. Okrem toho, že údaje v databázach slúžia predovšetkým našej mestskej časti, takéto údaje sa dajú následne poskytovať aj iným subjektom. Dátový model bude zahŕňať všetky oblasti, ktoré mestská časť spravuje a kde má význam pracovať s geografickou informáciou. Významným prínosommôže byť GIS v oblastiachdopravy, životného prostredia, územného plánovania, školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí.


Z aktuálne existujúcich a už nasadených aplikácií v našej mestskej časti možno spomenúť poskytovanie informácií o parkovacích miestach v území s režimom vyhradeného parkovania a bilancie obsadenosti jednotlivých lokalít, monitoring výskytu motorových vozidiel nespôsobilých na prevádzku v cestnej premávke, rozmiestnenie detských ihrísk a športovísk spolu s popisom ich vybavenia, poskytovanie základných údajov o demografických dátach  súvisiacich s mestskou časťou, histórii a súčasnosti národnej kultúrnej pamiatky – Kaplnky sv. Rozálie a informácie  o rozmiestnení malých odpadkových košov.