Centrum GIS Lamač

Naša mestská časť v rámci svojich kompetencií rozšírila služby občanom aj prostredníctvom najnovších informačných technológií. GIS - Lamač je webové rozhranie umožňujúce cez jeden prístupový bod sprístupniť verejnosti množstvo užitočných informácií geografickej povahy.
Centrum služieb GIS na miestnom úrade vytvorilo v roku 2019 pre všetkých návštevníkov stránky www.lamac.sk mapu autovrakov na území našej mestskej časti. Pribudne aj mobilná aplikácia na ich nahlasovanie samotnými obyvateľmi. Prvou lastovičkou, ktorú GIS-áci publikoval je mapa autovrakov na území Lamača. Miestny úrad sa aj touto cestou pustil do boja proti vrakom vozidiel, ktoré kazia vzhľad našich ulíc a zároveň často ničia životné prostredie a blokujú parkovacie miesta.
 

Kedy sa vozidlo považuje za vrak
Vrakom je dlhodobo odstavené vozidlo, ktoré je viditeľne spustnuté, má neplatnú nálepku o vykonaní technickej a emisnej kontroly a je zjavné, že je dlhodobo nepoužívané. V súčasnosti môžu obyvatelia nahlasovať takéto vozidlá zaslaním e-mailu spolu s ich popisom a lokalitou, kde sa nachádzajú, prípadne aj s fotografiou na adrese parkovanie@lamac.sk.
 

Odstraňovanie vrakov
Na základe vlastného zistenia pracovníkmi miestneho úradu alebo po nahlásení takéhoto vozidla a kontrole skutočného stavu priamo v  teréne, sa začína proces spojený s  odstraňovaním, ktorý zahŕňa nasledovné kroky: 

 • najskôr sa určí, či vozidlo poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie; pri poškodzovaní sa vozidlo ihneď odtiahne
 •  v  prípade ohrozenia treba určiť, komu patrí komunikácia, na ktorej sa vozidlo nachádza; cesty I. a  II. triedy spravuje hlavné mesto, cesty III. a  IV. triedy sú v správe mestskej časti
 •  v  prípade, ak vozidlo má EČV, zisťuje sa jeho majiteľ, informáciu poskytuje Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava IV
 •  ihneď po zistení majiteľa sa mu zasiela poštou výzva, zároveň sa vylepuje priamo na vozidlo; po uplynutí 60-dňovej lehoty sa vozidlo odtiahne
 •  v prípade, ak EČV chýba, vylepí sa výzva na odstránenie s  lehotou 60 dní; ak vozidlo majiteľ v  lehote neodstráni, mestská časť dá auto odtiahnuť na určené parkovisko, pričom náklady uhrádza majiteľ vozidla.
   

Mobilná aplikácia
V  budúcnosti bude možné nahlásiť vrak aj úplne novým spôsobom, a to pomocou mobilnej aplikácie. Appku bude možné jednoducho nainštalovať do smartfónu, následne jej používateľ priamo na mape označí miesto, kde sa vozidlo nachádza, vyplní zopár základných údajov a  ak má záujem, pripojí aj fotografiu vraku. Aj touto aktivitou vyvíja miestny úrad úsilie, aby umožnil obyvateľom, prípadne návštevníkom mestskej časti partnersky participovať a aktívne sa spolupodieľať na vyčistení našich ulíc a spolu tak dávať Lamaču krajšiu tvár. 

Postupne do systému GIS pribúdajú témy ako:

 • Doprava (Parkovanie, Vraky, Výtlky)
 •  Mobiliár (Lavičky, smetné koše)
 •  Ihriská
 •  Zeleň (Pasport zelene)
 •  Reklama (Reklamné tabule)
 •  Majetok


gis.png