Referát vnútorných vzťahov


Vedúca Referátu vnútorných vzťahov

Mgr. et Mgr. Hana Ifková
E-mail: skolstvo@lamac.sk;  hana.ifkova@lamac.sk 


Súčasťou Referátu vnútorných vzťahov sú nasledovné referáty:

 • Referát ľudských zdrojov a miezd

Ľubica Kučerová
E-mail: personalne@lamac.sklubica.kucerova@lamac.sk 

 • Referát prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení (spoločné stravovanie Lamač)

Mgr. et. Mgr. Hana Ifková
E-mail: skolstvo@lamac.skhana.ifkova@lamac.sk 

Mirka Ducká
Hlavný koordinátor prevádzok školského stravovania
E-mail: jedalen@lamac.sk

Tu vybavíte:

Referát vnútorných vzťahov zabezpečuje agendu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov mestskej časti, vedie agendu súvisiacu s vyhľadávaním pracovníkov a obsadzovaním pracovných miest, spolupracuje pri organizovaní výberových konaní na obsadzovanie pracovných miest novými pracovníkmi, zabezpečuje úlohy mestskej časti ako zriaďovateľa základnej školy a školských zariadení na území mestskej časti. Zabezpečuje administratívnu podporu v rámci dotačných schém vytvorených mestskou časťou. 

Náplň pracovných činností:

Referát vnútorných vzťahov zabezpečuje v oblasti školstva najmä tieto úlohy:

 • poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti;
 • príprava návrhov VZN na určenie školských obvodov a výšky povinného príspevku zákonného zástupcu na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania;
 • spracovanie a poskytovanie informácií na úseku školstva orgánom štátnej správy a verejnosti;
 • prerokovanie návrhov koncepčného zámeru rozvoja školy s riaditeľmi škôl;
 • hodnotenie riaditeľov materských a základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť;
 • vedenie aktuálneho školského registra detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti;
 • príprava podkladov na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl, ktoré sú v pôsobnosti mestskej časti;
 • vytváranie podmienok pre činnosť rady školy a rady školského zariadenia;
 • vybavovanie sťažností občanov, ktoré sa týkajú neprijatia detí do  materských škôl;
 • organizovanie a zabezpečenie tradičných podujatí mestskej časti – oceňovanie najlepších pedagógov a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti;
 • spoluprácu s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy, Okresným úradom v Bratislave – odborom školstva v Bratislave pri spracovaní rozborov, prehľadov, štatistických hlásení, výkazov a iných požadovaných podkladov;
 • koordináciu podujatí pre školy;
 • administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

V oblasti spoločného stravovania zabezpečujú úlohy súvisiace s riadením a správou  v oblasti:

 • školského stravovania, výroby, výdaja a odbytu jedál a nápojov.

V oblasti dotačných schém zabezpečuje

 • administratívnu podporu pri rozhodovacom procese pre rozdelenie dotačných schém vytvorených mestskou časťou.