Referát územného rozvoja, projektového riadenia a investičnej činnosti


Vedúca Referátu územného rozvoja, projektového riadenia a investičnej činnosti 

Ing. Eva Kutišová
E-mail: eva.kutisova@lamac.sk


Súčasťou Referátu územného rozvoja, projektového riadenia a investičnej činnosti je nasledovný referát:

 • referát územného plánovania

Ing. et Ing. Miroslava Pokorná
E-mail: miroslava.pokorna@lamac.sk


Tu vybavíte:

Referát územného rozvoja, projektového riadenia a investičnej činnosti je poverený obstarávaním územnoplánovacími podkladmi a dokumentáciou. Obstaráva architektonické a urbanistické štúdie na investičné činnosti realizované mestskou časťou. Spolupracuje pri posudzovaní a vyhotovení stanovísk k zámerom, štúdiám projektovým dokumentáciám pre stavebné aktivity v mestskej časti v rámci územného konania. Zabezpečuje prípravu zadaní a projektov stavieb, ktorých investorom je mestská časť, spolupracuje  pri získaní podkladov a vyjadrení a povolení  v územnom konaní  pri stavbách vykonávaných mestskou časťou. Vydáva územnoplánovacie informácie.

Centrum služieb GIS v rámci svojich kompetencií rozširuje služby občanom prostredníctvom najnovších informačných technológií. Vytvára webové rozhranie umožňujúce cez jeden prístupový bod sprístupniť verejnosti množstvo užitočných informácií geografickej povahy.

Náplň pracovných činností:

V  oblasti územnoplánovacích činností a investičnej činnosti zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • obstaráva územno-plánovacie podklady a územno-plánovaciu dokumentáciu,
 • obstaráva a spracúva architektonické a urbanistické zásady pre územný rozvoj a zástavbu mestskej časti,  zásady pre tvorbu regulatívov mestskej časti a regulatívov rozvoja jednotlivých lokalít pri rešpektovaní celomestských regulatívov územného rozvoja a v súlade s platným územným plánom hlavného mesta alebo v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou,
 • obstaráva, prerokúva a pripravuje na schvaľovanie územno-plánovaciu dokumentáciu mestskej časti a zón miestneho významu vymedzených v územnoplánovacej dokumentácii obce a  koncepcie rozvoja mestskej časti,
 • spracúva koncepciu územného rozvoja mestskej časti,
 • spolupracuje pri príprave architektonických súťaží a výberových konaní na riešenie urbanisticko - architektonických problémov v mestskej časti,
 • spolupracuje pri posudzovaní a vyhotovení stanovísk k zámerom, štúdiám a projektovým dokumentáciám pre stavebné aktivity v mestskej časti v rámci územného konania,
 • zabezpečuje prípravu zadaní a projektov stavieb, ktorých investorom je mestská časť, spolupracuje  pri získaní podkladov a vyjadrení a povolení  v územnom konaní  pri stavbách vykonávaných mestskou časťou,
 • sleduje súlad  investičnej výstavby s platným  územným plánom   hl. m. SR Bratislavy,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní inžinierskej  činnosti,  pri získaní podkladov a pri riešení majetkoprávnych vzťahov k pozemkom  a  pri  získaní vyjadrení a povolení  v územnom konaní, stavebnom konaní cez realizačný projekt až po vydanie kolaudačného rozhodnutia, prípadne pri ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác vykonávaných mestskou časťou,
 • informuje verejnosť a investorov o územnom rozvoji mestskej časti.