Referát územného rozvoja, projektového riadenia a investičnej činnosti


Vedúca Referátu územného rozvoja, projektového riadenia a investičnej činnosti 

Súčasťou Referátu územného rozvoja, projektového riadenia a investičnej činnosti je nasledovný referát:

 • referát územného plánovania

Ing. et Ing. Miroslava Pokorná
E-mail: miroslava.pokorna@lamac.sk

Tu vybavíte:

Referát územného rozvoja, projektového riadenia a investičnej činnosti je poverený obstarávaním územnoplánovacími podkladmi a dokumentáciou. Obstaráva architektonické a urbanistické štúdie na investičné činnosti realizované mestskou časťou. Spolupracuje pri posudzovaní a vyhotovení stanovísk k zámerom, štúdiám projektovým dokumentáciám pre stavebné aktivity v mestskej časti v rámci územného konania. Zabezpečuje prípravu zadaní a projektov stavieb, ktorých investorom je mestská časť, spolupracuje  pri získaní podkladov a vyjadrení a povolení  v územnom konaní  pri stavbách vykonávaných mestskou časťou. Vydáva územnoplánovacie informácie.

Centrum služieb GIS v rámci svojich kompetencií rozširuje služby občanom prostredníctvom najnovších informačných technológií. Vytvára webové rozhranie umožňujúce cez jeden prístupový bod sprístupniť verejnosti množstvo užitočných informácií geografickej povahy.

Náplň pracovných činností:

V  oblasti územnoplánovacích činností a investičnej činnosti zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • obstaráva územno-plánovacie podklady a územno-plánovaciu dokumentáciu,
 • obstaráva a spracúva architektonické a urbanistické zásady pre územný rozvoj a zástavbu mestskej časti,  zásady pre tvorbu regulatívov mestskej časti a regulatívov rozvoja jednotlivých lokalít pri rešpektovaní celomestských regulatívov územného rozvoja a v súlade s platným územným plánom hlavného mesta alebo v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou,
 • obstaráva, prerokúva a pripravuje na schvaľovanie územno-plánovaciu dokumentáciu mestskej časti a zón miestneho významu vymedzených v územnoplánovacej dokumentácii obce a  koncepcie rozvoja mestskej časti,
 • spracúva koncepciu územného rozvoja mestskej časti,
 • spolupracuje pri príprave architektonických súťaží a výberových konaní na riešenie urbanisticko - architektonických problémov v mestskej časti,
 • spolupracuje pri posudzovaní a vyhotovení stanovísk k zámerom, štúdiám a projektovým dokumentáciám pre stavebné aktivity v mestskej časti v rámci územného konania,
 • zabezpečuje prípravu zadaní a projektov stavieb, ktorých investorom je mestská časť, spolupracuje  pri získaní podkladov a vyjadrení a povolení  v územnom konaní  pri stavbách vykonávaných mestskou časťou,
 • sleduje súlad  investičnej výstavby s platným  územným plánom   hl. m. SR Bratislavy,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní inžinierskej  činnosti,  pri získaní podkladov a pri riešení majetkoprávnych vzťahov k pozemkom  a  pri  získaní vyjadrení a povolení  v územnom konaní, stavebnom konaní cez realizačný projekt až po vydanie kolaudačného rozhodnutia, prípadne pri ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác vykonávaných mestskou časťou,
 • informuje verejnosť a investorov o územnom rozvoji mestskej časti.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.