Referát rozpočtu a ekonomiky


Vedúca Referátu rozpočtu a ekonomiky

Helena Dékányová
E-mail: ekonomicke@lamac.sk;  helena.dekanyova@lamac.sk 


Súčasťou Referátu rozpočtu a ekonomiky sú nasledovné referáty:

 • Referát účtovníctva

Helena Slobodova
E-mail: ekonomicke@lamac.sk; helena.slobodova@lamac.sk 

 • Referát správy daní a poplatkov

Ing. Anna Nemcová
E-mail: dane@lamac.sk; anna.nemcova@lamac.sk 

Tu vybavíte:

Referát rozpočtu a ekonomiky zabezpečuje zostavenie a sledovanie rozpočtu mestskej časti, záverečného účtu ako aj výročných a monitorovacích správ. Zúčtováva finančné vzťahy, vykonáva vecnú a formálnu kontrolu účtovných dokladov a účtuje všetky príjmy a výdavky mestskej časti. Je správcom miestnych daní - daň za psa, užívanie verejného priestranstva, výherné a nevýherné automaty a tiež poplatku za rozvoj. Vystavuje odberateľské faktúry a eviduje knihu došlých faktúr. 

Náplň pracovných činností:

Referát rozpočtu a ekonomiky zabezpečuje v oblasti miestnych daní a poplatkov najmä tieto úlohy:

 • výkon správy miestnych daní a poplatkov;
 • evidenciu daňovníkov a poplatníkov;
 • vyrubovanie miestnych daní a poplatkov;
 • vyzývanie daňovníkov a poplatníkov na splnenie oznamovacej  povinnosti;
 • sledovanie úhrad na miestnych daniach a poplatkoch;
 • vyzývanie daňovníkov a poplatníkov na zaplatenie nedoplatku;
 • príprava podkladov týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov do materiálov predkladaných miestnemu zastupiteľstvu;
 • plnenie ďalších povinností vyplývajúcich mestskej časti v oblasti miestnych daní a poplatkov zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zo štatútu;
 • agenda evidencie psov.

V oblasti rozpočtu a účtovníctva zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • zostavovanie rozpočtu mestskej časti, jeho rozpis a uskutočňovanie jeho schválených zmien;
 • návrhy a úpravu vnútornej štruktúry príjmov a výdavkov;
 • správu decentralizačných dotácií zo štátneho rozpočtu a štátnych mimorozpočtových fondov, poukazovanie na výdavkové účty rozpočtových organizácií, dotácie na činnosť, poukazovanie preddavkov na činnosť zariadení mestskej časti hospodáriacich so zvereným preddavkom;
 • odborné vedenie rozpočtových organizácií a zariadení mestskej časti v rozpočtovej oblasti;
 • rozbor a hodnotenie vývoja rozpočtového hospodárenia mestskej časti a správu mimorozpočtových peňažných fondov;
 • zostavovanie záverečného účtu mestskej časti.
 • vedenie účtovnej evidencie mestskej časti;
 • správu bankových účtov a platobný a zúčtovací styk s bankou;
 • metodické usmerňovanie rozpočtových organizácií a zariadení mestskej časti;
 • preverenie finančného vysporiadania rozpočtových organizácií, preddavkových zariadení;
 • zúčtovanie finančných vzťahov rozpočtových organizácií s rozpočtom mestskej časti;
 • zostavy účtovných závierok a výkazov a uzávierok.

V oblasti správy majetku vykonáva tieto činnosti:

 • vedie predpísanú evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti ako aj nehnuteľného majetku v správe mestskej časti zvereného na základe zverovacích protokolov;
 • vedie predpísanú evidenciu hnuteľného majetku a zásob;
 • organizuje vyraďovanie a likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku.