Referát kultúry a športu


Vedúca Referátu kultúry a športu

Mgr. Mária Šimončičová
E-mail: kultura@lamac.sk;  maria.simoncicova@lamac.sk 


Súčasťou Referátu kultúry a športu sú nasledovné referáty:

 • Referát komunikácie

Marína Gorghetto
E-mail: komunikacne@lamac.sk marina.gorghetto@lamac.sk

Daniel Zachar ml.
E-mail: komunikacne@lamac.sk

 • Referát správy prevádzkových priestorov, pamiatok a pamätihodností

E-mail: kultura@lamac.sk; vca@lamac.sk

 • Miestna knižnica Lamač

Alena Hrdličková
E-mail: kniznica@lamac.sk; alena.hrdlickova@lamac.sk

Tu vybavíte:

Referát kultúry a športu organizuje spoločenské podujatia na území mestskej časti, v ktorých mestská časť figuruje ako organizátor príp. spoluorganizátor. Zabezpečuje správu a krátkodobý nájom nebytových priestorov v Kine Lamač, Spoločenskom centre Lamač a tiež koordináciu využívania kaplnky sv. Rozálie. V oblasti športu vedie harmonogram využívania športovísk. Pod referát spadá aj Miestna knižnica Lamač.

Referát komunikácie zabezpečuje spoluprácu mestskej časti s médiami, pripravuje tlačové správy a vyhlásenia, zabezpečuje komunikáciu s obyvateľmi, pripravuje podklady na verejné vyhlásenia a prejavy zástupcov mestskej časti a zabezpečuje komunikáciu aktivít organizovaných mestskou časťou a miestnym úradom. Zabezpečuje redaktorské práce, inzerciu i vydávanie magazínu Lamačan.

Náplň pracovných činností:

Referát kultúry a športu je zameraným na kultúrne a športové aktivity v mestskej časti a svojou činnosťou zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

 • spracováva koncepciu rozvoja kultúry v podmienkach mestskej časti za účelom zvyšovania úrovne v danej oblast
 • organizuje a zabezpečuje všetky kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestskou časťo
 • programovo a dramaturgicky riadi a usmerňuje kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestskou časťou alebo podujatia organizované inými inštitúciami pokiaľ sa konajú na území mestskej časti,
 • spolupracuje s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, ostatnými mestskými časťami a ďalšími inštitúciami pri zabezpečovaní a rozvíjaní kultúrneho života v mestskej časti,
 • zabezpečuje evidenciu usporiadateľov verejných, kultúrnych a športových podujatí a evidenciu kultúrnych pamiatok mestskej časti,
 • vedie kroniku mestskej časti pokiaľ je spracovávaná,
 • koordinuje a zabezpečuje procesy v rámci krátkodobého nájmu nebytových priestorov v objekte Kina Lamač a Spoločenského centra Lamač ako aj harmonogram nájmu ihrísk a športovísk v správe/vlastníctve mestskej časti,
 • zabezpečuje prevádzku Miestnej knižnice Lamač.
 • vizuálne a grafické spracovanie všetkých médií/informačných nosičov určených na propagáciu najmä spoločenských, kultúrnych a športových podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestskou časťou;
 • vyhotovenie záznamov miestneho zastupiteľstva a ich postprodukciu;
 • zabezpečuje vydávanie magazínu Lamačan;
 • komunikáciu mestskej časti smerom k občanovi prostredníctvom internetovej stránky mestskej časti a formou oficiálnych sociálnych sietí;