Referát dopravnej infraštruktúry


Ing. Miroslav Širgel
E-mail: doprava@lamac.sk;  miroslav.sirgel@lamac.sk 

Tu vybavíte:

Referát dopravy sa podieľa na tvorbe krátkodobých a dlhodobých plánov a koncepcií dopravy na území mestskej časti. Obstaráva podklady, informácie a materiály pre návrhy riešení aktuálneho stavu v statickej a dynamickej doprave.

Náplň pracovných činností:

V  oblasti dopravy zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • prípravu rozhodnutí v pôsobnosti cestného správneho orgánu vo veciach týkajúcich sa miestnych komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií; vypracúva stanoviská mestskej časti v prípadoch týkajúcich sa miestnych komunikácií I. a II. triedy;
 • prípravu stanovísk a rozhodnutí k návrhom na uzávierky a obchádzky;
 • priestupkovú agendu na úseku dopravy a cestného hospodárstva podľa osobitných predpisov v rozsahu pôsobnosti mestskej časti;
 • tvorbu krátkodobých a dlhodobých plánov a koncepcií dopravy na území mestskej časti;
 • obstarávanie podkladov, informácií a materiálov pre návrhy riešení aktuálneho stavu v statickej a dynamickej doprave;
 • prípravu stanovísk k projektom organizácie miestnej hromadnej dopravy a zabezpečuje analýzy ekonomických dopadov dopravných riešení;
 • koordinačnú, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti dopravnej politiky;
 • prípravu návrhov záväzných stanovísk k dopravným a líniovým stavbám;
 • výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami III. a IV. triedy a účelovými komunikáciami;
 • vydávanie stanovísk k plánom opráv, veľkých opráv a investícií na cestách a miestnych komunikáciách na území mestskej časti;
 • organizovanie, koordináciu a plnenie parkovacej politiky;
 • správu, opravy a čistenie, vrátane odvozu vzniknutého odpadu, údržbu, zimnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy a vymedzených chodníkov a verejného priestranstva;
 • plnenie povinností mestskej časti vyplývajúcich zo štatútu a z platných právnych predpisov upravujúcich oblasť cestného hospodárstva;
 • vyjadrenie sa k osobitnému užívaniu verejného priestranstva;
 • prípravu a realizáciu investičných akcií a opravy komunikácií III. a IV triedy vo vlastníctve a v správe mestskej časti;
 • úlohy samosprávy súvisiace s výstavbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií III. a IV. triedy;
 • posudzovanie plánu investícií na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.