Referát dopravnej infraštruktúry

Referát dopravnej infraštruktúry

Ing. Miroslav Širgel
E-mail: doprava@lamac.sk;  miroslav.sirgel@lamac.sk 

Tu vybavíte:

Referát dopravy sa podieľa na tvorbe krátkodobých a dlhodobých plánov a koncepcií dopravy na území mestskej časti. Obstaráva podklady, informácie a materiály pre návrhy riešení aktuálneho stavu v statickej a dynamickej doprave.

Náplň pracovných činností:

V  oblasti dopravy zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • prípravu rozhodnutí v pôsobnosti cestného správneho orgánu vo veciach týkajúcich sa miestnych komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií; vypracúva stanoviská mestskej časti v prípadoch týkajúcich sa miestnych komunikácií I. a II. triedy;
 • prípravu stanovísk a rozhodnutí k návrhom na uzávierky a obchádzky;
 • priestupkovú agendu na úseku dopravy a cestného hospodárstva podľa osobitných predpisov v rozsahu pôsobnosti mestskej časti;
 • tvorbu krátkodobých a dlhodobých plánov a koncepcií dopravy na území mestskej časti;
 • obstarávanie podkladov, informácií a materiálov pre návrhy riešení aktuálneho stavu v statickej a dynamickej doprave;
 • prípravu stanovísk k projektom organizácie miestnej hromadnej dopravy a zabezpečuje analýzy ekonomických dopadov dopravných riešení;
 • koordinačnú, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti dopravnej politiky;
 • prípravu návrhov záväzných stanovísk k dopravným a líniovým stavbám;
 • výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami III. a IV. triedy a účelovými komunikáciami;
 • vydávanie stanovísk k plánom opráv, veľkých opráv a investícií na cestách a miestnych komunikáciách na území mestskej časti;
 • organizovanie, koordináciu a plnenie parkovacej politiky;
 • správu, opravy a čistenie, vrátane odvozu vzniknutého odpadu, údržbu, zimnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy a vymedzených chodníkov a verejného priestranstva;
 • plnenie povinností mestskej časti vyplývajúcich zo štatútu a z platných právnych predpisov upravujúcich oblasť cestného hospodárstva;
 • vyjadrenie sa k osobitnému užívaniu verejného priestranstva;
 • prípravu a realizáciu investičných akcií a opravy komunikácií III. a IV triedy vo vlastníctve a v správe mestskej časti;
 • úlohy samosprávy súvisiace s výstavbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií III. a IV. triedy;
 • posudzovanie plánu investícií na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy.