Oddelenie vnútorných vzťahov a ekonomiky


Súčasťou Oddelenia vnútorných vzťahov a ekonomiky sú dva samostatné referáty:

 • Samostatný Referát vnútorných vzťahov
  Samostatný Referát rozpočtu a ekonomiky

Samostatný Referát vnútorných vzťahov

Mgr. et Mgr. Hana Ifková
vedúca Samostatného referátu vnútorných vzťahov
E-mail: skolstvo@lamac.sk;  hana.ifkova@lamac.sk 

Súčasťou samostatného Referátu vnútorných vzťahov sú nasledovné referáty:

 • Referát ľudských zdrojov a miezd

Ľubica Kučerová
E-mail: personalne@lamac.sk; lubica.kucerova@lamac.sk 

 • Referát prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení (spoločné stravovanie Lamač)

Mgr. et. Mgr. Hana Ifková
E-mail: skolstvo@lamac.sk; hana.ifkova@lamac.sk 

Mirka Ducká
Hlavný koordinátor prevádzok školského stravovania
E-mail: jedalen@lamac.sk

Tu vybavíte:

Referát vnútorných vzťahov zabezpečuje agendu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov mestskej časti, vedie agendu súvisiacu s vyhľadávaním pracovníkov a obsadzovaním pracovných miest, spolupracuje pri organizovaní výberových konaní na obsadzovanie pracovných miest novými pracovníkmi, zabezpečuje úlohy mestskej časti ako zriaďovateľa základnej školy a školských zariadení na území mestskej časti. Zabezpečuje administratívnu podporu v rámci dotačných schém vytvorených mestskou časťou. 

Náplň pracovných činností:

Referát vnútorných vzťahov zabezpečuje v oblasti školstva najmä tieto úlohy:

 • poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti;
 • príprava návrhov VZN na určenie školských obvodov a výšky povinného príspevku zákonného zástupcu na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania;
 • spracovanie a poskytovanie informácií na úseku školstva orgánom štátnej správy a verejnosti;
 • prerokovanie návrhov koncepčného zámeru rozvoja školy s riaditeľmi škôl;
 • hodnotenie riaditeľov materských a základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť;
 • vedenie aktuálneho školského registra detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti;
 • príprava podkladov na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl, ktoré sú v pôsobnosti mestskej časti;
 • vytváranie podmienok pre činnosť rady školy a rady školského zariadenia;
 • vybavovanie sťažností občanov, ktoré sa týkajú neprijatia detí do  materských škôl;
 • organizovanie a zabezpečenie tradičných podujatí mestskej časti – oceňovanie najlepších pedagógov a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti;
 • spoluprácu s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy, Okresným úradom v Bratislave – odborom školstva v Bratislave pri spracovaní rozborov, prehľadov, štatistických hlásení, výkazov a iných požadovaných podkladov;
 • koordináciu podujatí pre školy;
 • administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

V oblasti spoločného stravovania zabezpečujú úlohy súvisiace s riadením a správou  v oblasti:

 • školského stravovania, výroby, výdaja a odbytu jedál a nápojov.

V oblasti dotačných schém zabezpečuje 

 • administratívnu podporu pri rozhodovacom procese pre rozdelenie dotačných schém vytvorených mestskou časťou.

Samostatný Referát rozpočtu a ekonomiky:

Helena Dékányová
vedúca Samostatného referátu rozpočtu a ekonomiky
E-mail: ekonomicke@lamac.sk;  helena.dekanyova@lamac.sk 


Súčasťou Samostatného referátu rozpočtu a ekonomiky sú nasledovné referáty:

 • Referát účtovníctva a rozpočtu

Helena Slobodova
E-mail: ekonomicke@lamac.sk; helena.slobodova@lamac.sk 

Bc. Katarína Šrobárová
E-mail: ekonomicke@lamac.sk; katarina.srobarova@lamac.sk

Ing. Miriama Petríková
E-mail: ekonomicke@lamac.sk; miriama.petrikova@lamac.sk

 • Referát správy daní a poplatkov

Ing. Anna Nemcová
E-mail: dane@lamac.sk; anna.nemcova@lamac.sk 

Tu vybavíte:

Referát rozpočtu a ekonomiky zabezpečuje zostavenie a sledovanie rozpočtu mestskej časti, záverečného účtu ako aj výročných a monitorovacích správ. Zúčtováva finančné vzťahy, vykonáva vecnú a formálnu kontrolu účtovných dokladov a účtuje všetky príjmy a výdavky mestskej časti. Je správcom miestnych daní - daň za psa, užívanie verejného priestranstva, výherné a nevýherné automaty a tiež poplatku za rozvoj. Vystavuje odberateľské faktúry a eviduje knihu došlých faktúr. 

Náplň pracovných činností:

Referát rozpočtu a ekonomiky zabezpečuje v oblasti miestnych daní a poplatkov najmä tieto úlohy:

 • výkon správy miestnych daní a poplatkov;
 • evidenciu daňovníkov a poplatníkov;
 • vyrubovanie miestnych daní a poplatkov;
 • vyzývanie daňovníkov a poplatníkov na splnenie oznamovacej  povinnosti;
 • sledovanie úhrad na miestnych daniach a poplatkoch;
 • vyzývanie daňovníkov a poplatníkov na zaplatenie nedoplatku;
 • príprava podkladov týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov do materiálov predkladaných miestnemu zastupiteľstvu;
 • plnenie ďalších povinností vyplývajúcich mestskej časti v oblasti miestnych daní a poplatkov zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zo štatútu;
 • agenda evidencie psov.

V oblasti rozpočtu a účtovníctva zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • zostavovanie rozpočtu mestskej časti, jeho rozpis a uskutočňovanie jeho schválených zmien;
 • návrhy a úpravu vnútornej štruktúry príjmov a výdavkov;
 • správu decentralizačných dotácií zo štátneho rozpočtu a štátnych mimorozpočtových fondov, poukazovanie na výdavkové účty rozpočtových organizácií, dotácie na činnosť, poukazovanie preddavkov na činnosť zariadení mestskej časti hospodáriacich so zvereným preddavkom;
 • odborné vedenie rozpočtových organizácií a zariadení mestskej časti v rozpočtovej oblasti;
 • rozbor a hodnotenie vývoja rozpočtového hospodárenia mestskej časti a správu mimorozpočtových peňažných fondov;
 • zostavovanie záverečného účtu mestskej časti.
 • vedenie účtovnej evidencie mestskej časti;
 • správu bankových účtov a platobný a zúčtovací styk s bankou;
 • metodické usmerňovanie rozpočtových organizácií a zariadení mestskej časti;
 • preverenie finančného vysporiadania rozpočtových organizácií, preddavkových zariadení;
 • zúčtovanie finančných vzťahov rozpočtových organizácií s rozpočtom mestskej časti;
 • zostavy účtovných závierok a výkazov a uzávierok.

V oblasti správy majetku vykonáva tieto činnosti:

 • vedie predpísanú evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti ako aj nehnuteľného majetku v správe mestskej časti zvereného na základe zverovacích protokolov;
 • vedie predpísanú evidenciu hnuteľného majetku a zásob;
 • organizuje vyraďovanie a likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku.