Oddelenie dopravy, správy majetku, grantových schém a životného prostredia


Súčasťou Oddelenia správy majetku, grantových schém a životného prostredia sú nasledovné referáty: 

 • Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

Ing. Marek Poláš
E-mail: zivotne@lamac.sk; marek.polas@lamac.sk

 • Referát grantových schém a revitalizácie verejných priestranstiev

Mgr. Magdaléna Hammerová
E-mail: ihriska@lamac.sk; magdalena.hammerova@lamac.sk 

 • Samostatný referát údržby majetku a verejných priestranstiev súčasťou ktorého je Referát správy majetku, Komunálne služby Lamač a Zberné miesto Lamač

Blažena Kusá
vedúca samostatného referátu údržby majetku a verejných priestranstiev
E-mail: komunalnesluzby@lamac.sk; blazena.kusa@lamac.sk; hospodar@lamac.sk

 • Referát správy majetku

Milan Požgay
E-mail: hospodar@lamac.sk; milan.pozgay@lamac.sk

Tu vybavíte:

Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva vykonáva prenesený výkon štátnej správy v I. stupni v rozsahu prenesenom zákonom a v súlade so štatútom Bratislavy. Vydáva rozhodnutia a vykonáva dozornú činnosť na úseku ochrany prírody na úrovni mestskej časti, sleduje stav nakladania s odpadmi a kontroluje dodržiavanie nariadení v oblasti dpadov. Zadáva a kontroluje práce s maloobjemovými košmi na uličné smeti, zabezpečuje vysýpanie smetných košov na psie exkrementy. Zabezpečuje činnosti súvisiace s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad z domácností, eviduje nedovolene uložený odpad („čierne skládky“) a zabezpečuje ich odstránenie. Zadáva deratizačné a dezinfekčné práce na verejných priestranstvách.

Referát grantových schém a revitalizácie verejných priestranstiev zabezpečuje správu plôch verejnej zelene a ostatnej zelene zverenej do správy mestskej časti a údržbu detských ihrísk, športovísk a pieskovísk. Zabezpečuje, zadáva a kontroluje práce v údržbe zelene, detských ihrísk, športovísk a pieskovísk. Vykonáva rozborovú a hodnotiacu činnosť v agende vzťahujúcej sa na problematiku ochrany prírody. Vyhľadáva možnosti zapojenia sa do grantových schém pre získanie externých finančných prostriedkov za účelom zveľadenia majetku mestskej časti.

Referát údržby majetku a verejných priestranstiev zabezpečuje úlohy súvisiace so správou a údržbou budov a objektov v majetku a správe mestskej časti, údržbu verejnej zelene,  komunikácií III. a IV. triedy v letnom a zimnom období, údržbu detských ihrísk, pieskovísk, lavičiek a košov.

Náplň pracovných činností:

V  oblasti životného prostredia zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • úlohy súvisiace s koncepciou tvorby a ochrany verejnej zelene zverenej mestskej časti;
 • úlohy súvisiace s povinnosťou utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mestskej  časti, pričom spolupracuje najmä s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a veterinárnou správou;
 • plnenie úloh prenesených na mestskú  časť na úseku ochrany životného prostredia (napr.  čistota ovzdušia, odpady),  poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a veterinárnej starostlivosti;
 • priestupkovú agendu na úseku ochrany životného prostredia, zelene, poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a veterinárnej starostlivosti podľa osobitných predpisov;
 • prípravu podkladov k stanoviskám k investičnej  činnosti z hľadiska tvorby a ochrany  životného prostredia;
 • prenesený výkon štátnej správy ochrany drevín v  I. stupni podľa osobitných predpisov;
 • starostlivosť o verejnú zeleň a zeleň v parkoch vrátane cestnej zelene a zelene vo vnútroblokoch;
 • štiepkovanie a kompostovanie;
 • deratizáciu;
 • prevádzku a údržbu fontán;
 • odvoz a likvidáciu odpadu, komunálneho odpadu z verejných priestranstiev vrátane dočisťovania;
 • opravy, údržbu a čistenie verejných sociálnych zariadení, parkov, detských ihrísk vrátane odvozu vzniknutého odpadu;

Vo veciach nakladania s odpadom a v rozsahu prenesenej kompetencie

 • zabezpečuje zber, prepravu a zneškodnenie objemných odpadov a drobných stavebných odpadov,
 • vyhotovuje harmonogram jeho zberu,
 • informuje občanov o spôsobe a čase zberu objemných odpadov a drobných stavebných odpadov,
 • spolupracuje s dodávateľom zabezpečujúcim odvoz a likvidáciu odpadu pri zbere separovaného odpadu z rodinnej zástavby (sklo, plasty, papier, železo),
 • informuje občanov formou letákov s harmonogramom tohto zberu odpadov,
 • informuje občanov cez médiá o jarnej a jesennej upratovacej zmene,
 • zabezpečuje zmluvne miesto skládky na odvoz odpadov, ktoré vznikajú pri údržbe parkov, trhovísk, zelene a odpadu z čistenia komunikácií,
 • kontroluje dodržiavanie ustanovení VZN hl. m. SR o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v súčinnosti s VZN MČ Bratislava - Lamač,
 • určuje kontajnerové stanovištia na umiestnenie nádob na odpad,
 • kontroluje stav čistoty v okolí kontajnerových stanovíšť,
 • upozorňuje správcov a Magistrát hl. m. SR na nedostatok kontajnerov,
 • kontroluje spôsob zapojenia sa občanov a podnikateľov do systému zberu odpadov,
 • spracováva štatistické údaje o množstve komunálneho odpadu za príslušný rok, sumarizuje ich a zasiela Magistrátu hl.m. SR,
 • vedie evidenciu odpadov produkovaných MČ a zasiela ich Magistrátu hl.m.SR.

Vo veciach dodržiavania podmienok držania psov na území MČ v zmysle zákona zabezpečuje a určuje:

 • plochy na voľný pohyb psov na území MČ,
 • miesta , kde je pohyb psov zakázaný,
 • verejné priestranstva na vodenie psov,
 • zabezpečuje umiestnenie košov na zber psích exkrementov a zákazových tabúľ,
 • spolupracuje pri návrhu VZN o podmienkach chovu psov na území MČ.

V oblasti správy športovísk a detských ihrísk zabezpečuje: 

 • realizáciu administratívne úkony súvisiace so správou a  revitalizáciou detských ihrísk v mestskej časti, podľa potreby spolupracuje s Referátom správy a údržby majetku na zabezpečení úloh agendy detských ihrísk. 

V oblasti správy majetku vykonáva najmä tieto činnosti: 

 • zabezpečuje úlohy súvisiace so správou a údržbou budov a objektov v majetku a správe mestskej časti, základných škôl, materských škôl,  
 • vytvára plán opráv a údržby nehnuteľného a hnuteľného majetku,  
 • zabezpečuje pravidelné vykonávanie revízií a odborných prehliadok,  
 • zabezpečuje opravy elektroinštalácií a bleskozvodov, vodoinštalácií, kúrenia, tlakových zariadení a pod.,
 • zabezpečuje vykonanie bežných opráv a údržby elektrických zariadení;
 • vedie technickú dokumentáciu budov vrátane bytov a nebytových priestorov,  
 • zabezpečuje ochranu majetku pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, vrátane poistenia majetku,   
 • zabezpečuje integráciu a koordináciu úloh a povinností mestskej časti v oblasti CO a BOZP v súčinnosti s externými dodávateľmi služieb, spolupodieľa sa na správe CO skladov, 

V  oblasti komunálnych služieb a údržby majetku a verejných priestranstiev zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • údržba verejnej zelene:
 • ošetrovanie stromov, kríkov, živých plotov, záhonov ruží, kvetín, a pod.,
 • odstraňovanie stariny, ruderálneho porastu, obrastov stromov, drevín bez pňa, drevín s pňom, odkvitnutých a odumretých časti ruží,
 • rez a tvarovanie živých plotov,
 • rez kríkov a presvetľovanie stromov, rez ruží, rez odumretých a suchých konárov, výrub suchých stromov,
 • drvenie orezaných vetví,
 • mulčovanie drevín, stromov, kríkov,
 • vyhrabávanie nečistôt z kríkových skupín, stromoradí, solitérov,
 • vyhrabávanie lístia, jeho zber, prepravu a odvoz na skládku,
 • vyplievanie záhonov kvetín, kríkov, vyplievanie drevín v skupinách, solitéroch,
 • výrub stromov na základe rozhodnutia,
 • náhradná výsadbu drevín za povolený výrub,
 • výrub drevín na základe požiadaviek referátu životného prostredia,
 • odburinenie záhonov, ruží, kvetín, drevín v skupinách v solitéroch nakyprením,
 • výsadba novej zelene, drevín, kríkov, kvetín,
 • osadenie betónových tvárnic a výsadbu zelene,
 • zálievka rastlín, drevín a kríkov vodou,
 • údržba trávnikov, kosenie, vyhrabávanie lístia a odpadu všetkého druhu,
 • výsadbu trávnikov, drevín, dovoz zeminy, prihnojovanie trávnikov a pod.
 • zabezpečenie ďalších činnosti spojených s údržbou a tvorbou zelene.
 • údržba komunikácií III. a IV. triedy v letnom a zimnom období plní najmä úlohy: 
 • vytrhávanie burín z obrubníkov, odstránenie nánosov z krajníc komunikácií ,
 • zametanie komunikácií a chodníkov ručne, kropenie komunikácií,
 • čistenie odpadu všetkého druhu,
 • odstránenie burín zo zámkovej dlažby,
 • vyprázdňovanie smetných košov,
 • zimná údržba podľa operačného plánu vypracovaného referátom dopravy,
 • odhŕňanie snehu z chodníkov a komunikácií ručne a mechanizmami, sekanie ľadu, posyp inertným materiálom, soľou,
 • čistenie kanalizačných vpustí a prechodov pre chodcov.
 • údržba detských ihrísk, pieskovísk, lavičiek a košov plní najmä úlohy:
 • čistenie pieskovísk prehrabávaním s odstraňovaním odpadu ,
 • zametanie, vytrhávanie burín z obrubníkov,
 • dovoz piesku, kropenie pieskovísk vodou,
 • drobné opravy a úpravy hracích prvkov a mobiliáru.