Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Voľby sa konajú v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Celé znenie rozhodnutia je možné získať po kliknutí na nasledovný odkaz:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/204/20230609

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania (PDF)


Aktualizácia 27. 09. 2023

Všetky volebné okrsky sú situované v budove Základnej školy, Malokarpatské nám. 1. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov má právo požiadať mestskú časť v priebehu úradných hodín klientskeho centra miestneho úradu a v deň konania volieb priamo okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.  Bližšie informácie o spôsobe hlasovania mimo volebnej miestnosti do prenosnej schránky je možné v deň volieb získať na tel. č. 0951 277 382


Aktualizácia 02. 08. 2023

Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. najskôr od 16. 08. 2023. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

a) osobne v úradných hodinách klientskeho centra miestneho úradu, najneskôr dňa 29. 09. 2023 do 12:00 hod. na adrese: Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava;

b) prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách klientskeho centra miestneho úradu najneskôr dňa 29. 09. 2023 do 12:00 hod., na adrese Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava;

c) v listinnej forme poštou tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestskej časti najneskôr dňa 08. 09. 2023 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava;

d) elektronicky (e-mailom) vo forme:

1. elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

2. textu tvoriaceho obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená na elektronickú e-mailovú adresu volby@lamac.sk najneskôr dňa 08. 09. 2023.

Oznámenie k vydávaniu hlasovacích preukazov

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Aktualizácia 11. 07. 2023

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu možno nájsť po kliknutí na nasledovný odkaz: bit.ly/44K4Vd1

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií, ktoré budú utvorené v súvislosti s konaním volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2023, možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky v termíne najneskôr do 21. augusta 2023 (pondelok). Bližšie informácie o spôsoboch doručovania oznámení a samotný vzor oznámenia možno nájsť v dokumentoch nižšie.

Oznámenie spôsobu delegovania člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (PDF)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (DOCX)


Aktualizácia 27. 06. 2023

Starosta mestskej časti Bratislava-Lamač určil 6 volebných okrskov spolu s vymedzením ich územnej pôsobnosti a volebné miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Volebné miestnosti sa nachádzajú v budove Základnej školy, Malokarpatské nám. 1, Bratislava.

Objekty, nachádzajúce sa v lokalitách bez určenia názvov ulíc a obyvatelia s trvalým pobytom v týchto objektoch, sú zaradení do volebného okrsku č. 2. Obyvatelia, ktorým sa ako miesto trvalého pobytu uvádza iba obec (mestská časť) pobytu sú zaradení do volebného okrsku č. 2.  

K téme spustila mestská časť aplikáciu prehľadne zobrazujúcu zaradenie ulíc/verejných priestranstiev do volebných okrskov, ktorú je možné nájsť po kliknutí na nasledovný odkaz: https://bit.ly/3CJW8fk

Oznámenie o určení volebných okrskov a o určení volebných miestností v mestskej časti Bratislava-Lamač pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (PDF)


Aktualizácia 13. 06. 2023

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadal výlučne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (t.j. nie mestskú časť) o voľbu poštou.

Požiadať o voľbu poštou možno elektronicky, kliknutím na nasledovný odkaz:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/

alebo 

písomne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom formulára uvedeného nižšie.

Žiadosť o voľbu poštou NR SR (PDF)


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.