Referendum 2023

Prezidentka Zuzana Čaputová vydala v piatok 4. novembra 2022 rozhodnutie o vyhlásení referenda. Urobila tak na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a na základe nálezu Ústavného súdu SR z 26. októbra 2022. Referendum sa bude konať dňa 21.01.2023 v čase od 07.00 do 22.00 hod. Celé znenie rozhodnutia je možné získať po kliknutí na nasledovný odkaz: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/362/20221104

 

V referende budú voliči rozhodovať o otázke:

Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: 

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“. 

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: 

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
 - v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“? 

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Aktualizácia 15.11.2022

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Lamač a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to

a)       v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu sídla miestneho úradu mestskej časti najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 02.12.2022);

b)       elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú e-mailovú adresu referendum@lamac.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 02.12.2022).


Aktualizácia 10.11.2022

Starosta mestskej časti Bratislava-Lamač určil 4 volebné okrsky spolu s vymedzením ich územnej pôsobnosti a volebné miestnosti pre konanie referenda. Volebné miestnosti sa nachádzajú v budove Základnej školy, Malokarpatské nám. 1, Bratislava.

Objekty, nachádzajúce sa v lokalitách bez určenia názvov ulíc a obyvatelia s trvalým pobytom v týchto objektoch, sú zaradení do volebného okrsku č. 2. Obyvatelia, ktorým sa ako miesto trvalého pobytu uvádza iba obec (mestská časť) pobytu sú zaradení do volebného okrsku č. 2. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do 4 okrskových volebných komisií možno doručiť v listinnej forme do podateľne Klientskeho centra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač v čase úradných hodín alebo elektronicky na adresu referendum@lamac.sk v termíne najneskôr do 24. novembra 2022 (štvrtok), vrátane.

V posledný deň, t.j. 24. novembra 2022 sú úradné hodiny Klientskeho centra v čase od 08.00 hod. do 14.30 hod. Elektronicky je možné doručiť oznámenie na adresu referendum@lamac.sk až do 24.00 hod.   
Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.