Referendum 2023

Prezidentka Zuzana Čaputová vydala v piatok 4. novembra 2022 rozhodnutie o vyhlásení referenda. Urobila tak na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a na základe nálezu Ústavného súdu SR z 26. októbra 2022. Referendum sa bude konať dňa 21.01.2023 v čase od 07.00 do 22.00 hod. Celé znenie rozhodnutia je možné získať po kliknutí na nasledovný odkaz: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/362/20221104

Bližšie informácie o spôsobe hlasovania mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky je možné získať v deň volieb telefonicky na tel. c. 0951 277 382.

V referende budú voliči rozhodovať o otázke:

Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: 

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“. 

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: 

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
 - v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“? 

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Žiadosť o vydanie/zaslanie hlasovacieho preukazu/splnomocnenie na jeho prevzatie – referendum v roku 2023

Žiadosť o vydanie/zaslanie hlasovacieho preukazu/splnomocnenie na jeho prevzatie – referendum v roku 2023

Aktualizácia 21. 01. 2023 - výsledky referenda v Lamači

21. januára 2023 sa v mestskej časti Bratislava-Lamač rovnako ako na celom území Slovenska uskutočnilo referendum, v ktorom voliči odpovedali na otázku: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“. V zoznamoch voličov bolo celkovo zapísaných 6151 osôb, z ktorých sa na referende zúčastnilo 1391, čo predstavuje účasť 22,66 %. Z počtu platných hlasov zvolilo 98,25 % voličov odpoveď „ÁNO“, pre odpoveď „NIE“ sa rozhodlo 1,75 % voličov. Obyvateľom mestskej časti, ktorí sa v čase referenda zdržiavali mimo adresy trvalého pobytu bolo vydaných 53 hlasovacích preukazov, naopak v Lamači volilo s hlasovacím preukazom 33 ľudí. Sobotňajší plebiscit prebiehal na území našej mestskej časti v pokojnej atmosfére a zaobišiel sa bez akýchkoľvek incidentov, ktoré by narúšali jeho priebeh.

Referendum 2023 - výsledky Bratislava-Lamač (PDF)

Aktualizácia 18. 01. 2023

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov (pozn. nie z dôvodu ochorenia na COVID-19), má právo požiadať mestskú časť prostredníctvom klientskeho centra miestneho úradu a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Všetky volebné okrsky sú situované v budove Základnej školy, Malokarpatské nám. 1. Vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu rekonštrukciu budovy školy, je zriadený riadne označený vstup v dočasnom režime bez možnosti bezbariérového prístupu. Osobám s vážnymi pohybovými obmedzeniami odporúčame na hlasovanie využiť prenosnú volebnú schránku. Po ukončení rekonštrukcie, bude vstup do budovy plne bezbariérový a veríme, že bude využívaný aj osobami s obmedzenou pohybovou spôsobilosťou, ktoré nemajú záujem využiť prenosnú schránku na hlasovanie, ale preferujú zažiť atmosféru volieb naživo.

Oznámenie o spôsobe hlasovania mimo volebnej miestnosti v súvislosti s konaním referenda dňa 21. 01. 2023

Aktualizácia 13.01.2023

Prijímanie žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania v referende konanom dňa 21. januára 2023 z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 sa uskutočňuje prostredníctvom zapisovateľov špeciálnych okrskových volebných komisií (t.j. nie prostredníctvom mestskej časti):

Okres Bratislava IV       
zapisovateľ: Ing. Tomáš Koiš                                  
tel. č.: 0902 408 784

Spôsob a termín podávania žiadostí: 

  • Výlučne telefonicky
  • Od 16. januára 2023 do  20. januára 2023 (najneskôr do 12:00 hod.)

Úradné hodiny Okresného úradu Bratislava

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

 Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi v danom okrese osobné údaje v rozsahu:

a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo,
c) adresa trvalého pobytu,
d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálny spôsobom (toto miesto sa musí nachádzať v územnom obvode príslušného špeciálneho volebného okrsku),
e) telefonický kontakt.

Aktualizácia 07.12.2022

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: 

a) osobne v úradných hodinách klientskeho centra miestneho úradu, najneskôr dňa 20.01.2023 do 12:00 hod. na adrese: Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava;

b) v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestskej časti najneskôr dňa 02.01.2023 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava; 

c) elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená na elektronickú e-mailovú adresu referendum@lamac.sk najneskôr dňa 02.01.2023; 

d) prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách klientskeho centra miestneho úradu najneskôr dňa 20.01.2023 do 12:00 hod., na adrese Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava.

Oznámenie k vydávaniu hlasovacích preukazov v súvislosti s konaním referenda dňa 21.01.2023


Aktualizácia 15.11.2022

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Lamač a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to

a)       v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu sídla miestneho úradu mestskej časti najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 02.12.2022);

b)       elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú e-mailovú adresu referendum@lamac.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 02.12.2022).


Aktualizácia 10.11.2022

Starosta mestskej časti Bratislava-Lamač určil 4 volebné okrsky spolu s vymedzením ich územnej pôsobnosti a volebné miestnosti pre konanie referenda. Volebné miestnosti sa nachádzajú v budove Základnej školy, Malokarpatské nám. 1, Bratislava.

Objekty, nachádzajúce sa v lokalitách bez určenia názvov ulíc a obyvatelia s trvalým pobytom v týchto objektoch, sú zaradení do volebného okrsku č. 2. Obyvatelia, ktorým sa ako miesto trvalého pobytu uvádza iba obec (mestská časť) pobytu sú zaradení do volebného okrsku č. 2. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do 4 okrskových volebných komisií možno doručiť v listinnej forme do podateľne Klientskeho centra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač v čase úradných hodín alebo elektronicky na adresu referendum@lamac.sk v termíne najneskôr do 24. novembra 2022 (štvrtok), vrátane.

V posledný deň, t.j. 24. novembra 2022 sú úradné hodiny Klientskeho centra v čase od 08.00 hod. do 14.30 hod. Elektronicky je možné doručiť oznámenie na adresu referendum@lamac.sk až do 24.00 hod.   
Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.