Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu Covid-19

Pravidelne aktualizované oznámenia mestskej časti Bratislava - Lamač pre verejnosť týkajúce sa informácií a odporúčaní v záujme eliminácie rizika šírenia nákazy ochorením COVID-19 a ochrany rizikových skupín obyvateľstva

Nový Covid automat schválený 12. mája 2021 (PDF)

Od 19. apríla sa uvoľňujú opatrenia

Vláda SR v piatok prijala uznesenie, v ktorom spresňuje, ako sa zmení náš bežný režim od pondelka 19. apríla. Uvoľňuje sa časť opatrení, núdzový stav však naďalej pretrváva, rovnako ako zákaz vychádzania a stretávania sa s inými ľuďmi mimo členov domácnosti.

*V platnosti zostáva zákaz vychádzania po 20. hodine

*Testovanie antigénovými testami pokračuje, do práce podľa farby okresu, v tmavoružovom nie starší ako 14 dní. Do obchodov a otvorených prevádzok však potrebujete test nie starší ako 7 dní

*Otvárajú sa všetky typy obchodov, podmienkou je 15 m2 na zákazníka

*Do prevádzok a aj do priestorov zamestnávateľa budú môcť po novom ísť bez testu zaočkovaní, ktorí sú:

 • aspoň 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny (Pfizer-BioNTech a Moderna),
 • aspoň 4 týždne po prvej dávke vektorovej vakcíny (AstraZeneca),
 • a aspoň 14 dní po prvej dávke vakcíny, ak najviac 180 dní pred vakcínou človek prekonal covid-19.

*Na bohoslužby test nepotrebujete

*Otvárajú sa hotely a penzióny, reštaurácie v nich však fungovať nebudú

Prečítajte si celé znenie uznesenia.

Pravidlá a zmeny od 3. marca

Nové sprísnené pravidlá pri zákaze pohybu by mali platiť od stredy 3. marca.
 Cieľom je v priebehu nasledujúcich troch týždňov (od 1. 3. do 21. 3. 2021) znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť import nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií

*Opatrenie 1
 
 Zlepšenie dodržiavania opatrení pomocou benefitov a kontrol

• zaviesť COVID-príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti

• zvýšiť kompenzácie výpadku príjmu s cieľom zlepšiť dodržiavanie opatrení, napr. zvýšiť výšku a

dostupnosť pandemickej PN a OČR

• zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény

• zaviesť e-karanténu hneď ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia

• zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických

opatrení

• výrazne zvýšiť počet kontrol vykonávaných príslušníkmi PZ SR

• nasadiť maximálny počet príslušníkov OSSR na pomoc pri kontrole dodržiavania opatrení

• vyzvať samosprávy na zabezpečenie maximálneho množstva kontrol príslušníkmi MP a OP

• zabezpečiť dennú medializáciu počtu vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárnych

prípadov

• vyžadovať striktné dodržiavanie minimálnej plochy 15 m2 na jedného zákazníka v predajni


*Opatrenie 2
 
 Zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19

• pre pozitívne testované osoby pripraviť verejne dostupnú a zrozumiteľnú informáciu „CESTA

PACIENTA S OCHORENÍM COVID-19“ vrátane odporúčaní na domácu liečbu a zoznamu kvalitných

pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie

• pre všeobecných lekárov aktualizovať štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta,

upraviť harmonogram ich ambulantnej činnosti a zaviesť povinnosť presnej evidencie komunikácie s

pozitívne testovanými osobami a pacientami s ochorením COVID-19

• umožniť bezodkladné nahlásenie sa pozitívne testovaných osôb všeobecnému lekárovi zlepšením

kontroly ich dostupnosti zo strany VÚC

• požiadať VÚC o zriadenie mailu, nonstop linky a webstránky na prípadné nahlásenie nedostupnosti

lekárov prvého kontaktu

• zaviesť kontrolu nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného lekára

• upraviť vydávanie potvrdenia o prekonaní COVID-19 na základe symptomatického priebehu a

prítomnosti SARS-CoV2-špecifických protilátok

• vytvoriť právny rámec na poskytovanie neodkladnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti v ZSS a

ubytovniach pre bezdomovcov aj inými ako zazmluvnenými lekármi

• podporiť klinické skúšanie nových liečebných postupov, liečiv a vakcín na Slovensku

• urýchlene obstarať terapeutické monoklonové protilátky na výrazné zníženie rizika hospitalizácie


*Opatrenie 3
 
 Zvýšenie osobnej ochrany pred infekciou

• zaviesť povinnosť nosiť FFP2 respirátor od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a MHD a od

15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (okrem detí do ukončenia ZŠ 1. stupňa ZŠ, ktoré používajú

rúško)

• dôrazne odporúčať dôchodcom, aby nakupovali vo vyhradených hodinách v záujme ich vlastnej

ochrany pred vysoko infekčnými novými variantmi koronavírusu

• umožniť nakupovanie v hodinách vyhradených pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým osobám a

ich sprievodu, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta


*Opatrenie 4

 Výrazné obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce

• zastaviť prezenčný výkon práce, ktorá nie je nevyhnutná

• vytvoriť kritériá pre bazálny chod organizácií, podnikov a firiem pre prípad úplného uzatvorenia

• zabezpečiť kompenzácie ekonomického dopadu opatrení na zamestnávateľov na dobu obmedzenia

činnosti a/alebo uzatvorenia

• zaviesť povinnosť pri ceste na nevyhnutný výkon práce sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa

s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce

• zachovať možnosť predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s

nevyhnutným prezenčným výkonom práce


*Opatrenie 5
 
 Zlepšenie bezpečnosti prostredia na pracoviskách

• zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických

opatrení na pracovisku

• umožniť samotestovanie zamestnancov a žiakov škôl 2x do týždňa, na základe bezplatnej distribúcie

vhodných, vopred validovaných testov

• distribuovať testy na samotestovanie do domácností, pozitívne výsledky overovať RT-qPCR testom


*Opatrenie 6
 
 Obmedzenie mobility úpravou výnimiek

• zrušiť výnimku, ktorá povoľuje COVID-pozitívnym osobám vychádzať z domu na akýkoľvek účel

(vrátane vstupu do predajní), okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne

• zrušiť výnimku na vychádzku do prírody mimo okresu. V prípade obyvateľov mesta Bratislava s

možnosťou vychádzok v rámci kraja a v prípade obyvateľov mesta Košice s možnosťou vychádzok aj

do okresu Košice okolie.

• obmedziť platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania na čas od 5:00 do 20:00,

• v čase od 20:00 do 01:00 zachovať zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon

práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie


*Opatrenie 7

Sprísnenie hraničného režimu

• sprísniť kontroly prechodu štátnych hraníc a registrácie v aplikácii e-hranica

• zaviesť podmienku 72 h negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných

krajín (najlepšie s možnosťou testovania priamo na hraničnom prechode) a zachovať platnosť

ostatných podmienok hraničného režimu

• zaviesť e-karanténu do konca apríla 2021 (zodpovední: Ministerstvo hospodárstva SR a NCZI)

• po zavedení e-karantény zaviesť možnosť výberu medzi domácou a štátnou karanténou


*Opatrenie 8
 
 Aktualizácia stratégie testovania a záchytu nových variantov SARS-CoV-2

• urýchlene finalizovať návrh na úpravu stratégie testovania na základe typov testov, účelu

testovania a cieľových skupín

• zacieliť testovanie na osoby s príznakmi, na osoby v ohniskách a potenciálnych ohniskách (napr.

pracoviská, školy, atď)

• urýchlene spustiť sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek týždenne

• realizovať sekvenovanie pozitívnych vzoriek z osôb, ktoré pricestovali z rizikových oblastí v zahraničí

a z COVID pacientov s netypickým priebehom ochorenia

• raz za dva týždne pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a

juhoafrického variantu pomocou na to určených RT-qPCR testov


*Opatrenie 9

Aktualizácia stratégie očkovania a Covid automatu

• čo najskôr aktualizovať stratégiu očkovania na základe dostupných dát z klinického skúšania a

postupov overených v praxi v zahraničí

• Aktualizovať Covid-automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami


Opatrenie 10
 
 Zlepšenie komunikácie

• zlepšiť komunikáciu s verejnosťou s dôrazom na konsenzuálne stanoviská a zrozumiteľné vyjadrenia

• v čo najkratšom čase pripraviť návrh ďalších krokov po ukončení obdobia platnosti aktuálne

navrhovaných opatrení na základe indikátorov:

           *    pokles mobility (podľa údajov z Google, Apple, Waze),

           *    pokles % pozitivity PCR testov,

           *    pokles/zastavenie príjmov/počtu hospitalizácií,

           *    záchyt výskytu nových variantov/mutácií.


Od 8. februára by mal začať platiť tento COVID automat.

Prečítajte si jeho plné znenie tu.


 • Novinka z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 28. januára 2021

Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. Epidemiologická situácia je však po skríningovom testovaní naďalej vážna a neklesá ani počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach. Podporiť vzdelávanie sa však rezort chystá takzvanými jarnými školami. Prečítajte si viac tu.


 • Uznesenie Vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 

zverejenené 18.01.2021
Uznesenie si môžete prečítať na tomto linku.

 • Zákaz vychádzania od 1. januára 2021 

zverejnené 01.01.2021

Od 1. januára 2021 platí prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Ostaňte doma a vychádzajte len v nevyhnutných prípadoch. Stretávať sa s ľuďmi z iných domácností je zakázané.

Obmedzenie sa končí 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 1. cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,
 2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
 3. cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 5. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 6. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 9. cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 10. cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,
 11. cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 12. pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť
 13. cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 14. cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č.807 z 29. decembra 2020,
 15. cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 16. cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
 17. cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,
 18. cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia a cestu spať,
 19. osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

Všetkým osobám na území Slovenskej republiky vláda odporúča:

 • uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet),
 • umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri.

Uznesenie vlády číslo 808 zo dňa 31.12.2020

 • Mobilné odberové miesto (MOM) Lamač
zverejnené 29.12.2020; aktualizované 02.01.2021

Mestská časť Bratislava-Lamač zriadila dňa 21.12.2020 mobilné odberové miesto (MOM) na antigénové testovanie.

KDE:                         Športová hala Lamač, Na barine 15, Bratislava

KEDY:                       pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod.

ODPORÚČANIE: na testovanie je vhodné dostaviť sa najneskôr 2,5hod. pred ukončením otváracích hodín, nakoľko priemerná doba čakania je cca 2hod. 

PRIPRAVUJEME: Mestská časť Bratislava-Lamač aktuálne požiadala o zaradenie do pilotného systému Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s NCZI a ÚVZ o sprístupnenie OBJEDNÁVACIEHO SYSTÉMU NA ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE. Sledujte nás.

NOVINKA!

S platnosťou od 5.1.2021 budú na MOM Lamač ul. Na Barine 15, Bratislava realizované vyšetrenia len na základe OBJEDNANIA, prostredníctvom Online registrácie na https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

Postup ako sa registrovať:

1/ choďte na stránku https://korona.gov.sk/

2/ na nej nižšie nájdete zelené tlačidlo "Požiadať o vyšetrenie"

3/ následne v rámci "Požiadavky o vyšetrenie" zvolíte formu "Antigénového testovania", vyplníte vaše osobné údaje a zo zoznamu testovacích miest vyberiete poskytovateľa Mestská časť Na barine 15 (AG1 al. AG2).

Informačná povinnosť prevádzkovateľa MOM (PDF)

 • Návrat do škôl
zverejnené 29.12.2020; aktualizované 04.01.2021

Ministerstvo školstva na svojej stránke zverejnilo manuál týkajúci sa organizácie pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach určený pre zriaďovateľov základných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov podľa ktorého bude možný návrat žiakov do škôl. Mestská časť intenzívne pracuje na možnosti zabezpečenia chodu školy a školského zariadenia s možným nástupom 11.01.2021. https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021

Dňa 04. 01.2021 vydalo Ministerstvo školstva ďalšie usmernenie na základe spoločného zasadnutia konzília epidemiológov, hlavného hygienika SR ako aj ministra zdravotníctva, v ktorom odporúča nasledovné. Dňa 4. januára materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny. Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Viac sa dočítate na www.minedu.sk 

V nadväznosti na vyššie uvedené Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ materskej školy a základnej školy vydala dňa 05.01.2021 usmernenie pre zákonných zástupcov, ktoré nájdete v novinkách na titulnej strane webovej stránky. 

Plán otvárania škôl - infografika 

zverejnené 15.01.2021

Dňa 14.01.2021 vydalo Ministerstvo školstva oficiálnu informáciu, v ktorej uvádza, že deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. Viac sa dočítate tu na www.minedu.sk. Taktiež aktuálne informácie týkajúce sa našich škôl a školských zariadení nájdete na ich webových stránkach.

 • Manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania 

zverejnené 29.12.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadeníMestská časť v snahe zabezpečiť plynulosť prevádzky škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom dodržiava všetky vydané opatrenia a manuály organizácie inštitúcií. https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/