LAMAČAN

2 11 AKTUALITY Lamačan je v hodnotení Transparency International Slovensko na prvom mieste Lamač medzi top 10 v hospodárení Spomienka na Jána Konečného Vážené Lamačanky a vážení Lamačania, po štyroch rokoch máme za sebou ďalšie komu- nálne voľby, ktoré boli tentokrát spojené aj s tými župnými. Napriek predĺženému víkendu bola volebná účasť v Lamači viac ako 48%, čo sa dá považovať za úspech. Pozitívom je aj fakt, že spojením hlasovaní sa zvýšila účasť vo volieb do orgánov samosprávnych krajov. Komunálne voľby sú ľuďom najbližšie. Veď čas- tejšie stretneme na ulici starostu alebo lamačs- kých poslancov ako premiéra či prezidentku. Pre- to aj inak prežívame predvolebnú kampaň, inak vedieme rozhovory na konkrétne témy, vieme na- vrhnúť, čo by sa dalo zmeniť k lepšiemu. Sa- mospráva zodpovedá za stav ciest a chodníkov, úroveň vozidiel MHD, parkovanie, revitalizáciu ih- rísk, údržbu zelene alebo bezpečnosť priechodov pre chodcov. To sú veci, ktoré každodenne vní- mame vo verejnom priestore a ovplyvňujú to, či sa tu cítime príjemne, či sa nám tu dobre býva. V Lamači to posledný mesiac žilo voľbami. V uli- ciach sme stretávali kandidátov, videli reklamy na plotoch alebo v autobusoch, v schránkach sme mali rôzne tlačoviny a niektorí využili aj mož- nosť zúčastniť sa klasických kortešačiek. Náš magazín Lamačan získal spomedzi časopi- sov bratislavských mestských častí najlepšie hodnotenie za nestranný prístup v poslednom predvolebnom čísle. Organizácia Transparency International Slovensko ocenila, že ako jediní sme dali možnosť predstavenia sa všetkým kan- didátom na starostu. Na tomto príklade vidieť opodstatnenosť zástupcov verejnosti v našej redakčnej rade, lebo tento nápad prišiel práve od nich. Blahoželám zvoleným zástupcom a prajem im, aby boli aktívni počas celého volebného ob- dobia, lebo máme od nich veľké očakávania a bu- deme ich prácu sledovať. Dali sme im našu dôve- ru, a preto čakáme, že s ňou naložia efektívne a pokúsia sa splniť čo najviac zo svojich pred- volebných plánov. Veľakrát kompetencie nepus- tia, a preto je výzvou dosiahnuť ciele aj inými cestami, rokovaniami, spoluprácou... Sama som zvedavá, v akom štádiu budú o štyri roky par- kovací dom, protihluková stena alebo skejt park. Zároveň vyzývam Lamačanky a Lamačanov, aby sa o dianie v našej mestskej časti zaujímali, as- poň občas prišli na miestne zastupiteľstvo, sledovali vývoj projektov, pýtali sa, ale zároveň, aby počúvali odpovede a argumenty druhej strany. Starajme sa všetci spoločne o to, čo sa tu deje, lebo bez názorov obyvateľov budú zvolení predstavitelia robiť to, čo je dôležité podľa nich. A bez ich pomoci a aktivity my, obyvatelia, nedoká- žeme uskutočniť naše predstavy o Lamači. Naj- viac dosiahneme spoluprácou a spoločným úsi- lím. Slavomíra Šubrtová Predsedníčka redakčnej rady magazínu Lamačan Dňa 9. novembra by sa náš tatko, dedko a pradedko Ján Konečný do- žil 90 rokov. Už môžeme len kvietok položiť na studený kameň a s láskou spomínať. Bol si otcom, ktorého hodnotu ťažko vyjadriť. Veľa si nás naučil, len nie to, ako žiť bez teba! Ďakujeme všetkým, ktorí venujú malú spomienku! V Transparency International Slovensko oznámkovali predvolebné vydanie novín mestských častí a magistrátu. „Pre lepšiu prehľadnosť sme samosprávy oznámkovali ako v škole. Využili sme skúsenosti z nášho opakovaného hodnotenia radničných novín, ktoré sme napo- sledy zverejnili v máji. Teraz sme si všímali, koľko článkov je v prospech starostu. Buď preto, že v nich dostal priestor a vyznievajú pozitívne, alebo ide o PR materiály propagujúce úspechy radnice. Spočítali sme aj počty zmienok o starostovi, jeho fotky a kritériom bolo aj to, ako noviny uchopili tému volieb,“ vysvetľuje svoju metodológiu táto rešpektovaná organizácia. Na prvom mieste sa umiestnil náš magazín Lamačan so su- verénnou jednotkou. „Najlepšie vyšli noviny vydané Lamačom, Starým Mestom a Dúbravkou. Obsahu v prospech starostu je v nich minimum. U Lamačana oce- ňujeme, že sa jeho redakcia rozhodla predstaviť všetkých štyroch kandidátov na starostu, každý dostal aj stručný priestor,“ dodáva. Z výsledku sa tešíme, je to pre nás motivácia Lamačana neustále vylepšovať pre vás – našich čitateľov. Mestská časť Bratislava-Lamač sa umiestnila v hospodárení v TOP 10 spomedzi všetkých mestských častí Bratislavy a Košíc. Vyplýva to z hodnotenia INEKO, ktorý sa pozrel na hospodárenie všetkých miest a obcí na Slovensku. Znamená to, že stav financií a dobrého nakladania s verejnými pros- triedkami je u nás na veľmi dobrej úrovni. Prvenstvo získala Devínska Nová Ves. Získali sme 5,4 bodov z maximálnych 6.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njk2MzEw