LAMAČAN

4 SAMOSPRÁVA FK Lamač získal dotácie z kraja Futbalový klub Lamač sa aj tento rok zapojil prostredníctvom Hlavného mesta SR Bratislava do grantového programu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v Hlavnom meste SR v Bratislave. Projekt pod názvom „Pokračovanie rekon- štrukcie a revitalizácie športového areálu FK Lamač“ spočíval v obnove a rekonštrukcii dvoch tenisových kurtov a vybudovaní osvetlenia na tréningovej ploche v celkovej výške predbežných nákladov 125 000,- eur. Z požadovanej dotácie cca 100 000,- eur nám bolo poskytnutých 20 000 eur. Vzhľadom na výšku po- skytnutých financií sme pristúpili iba k vybudovaniu osvetlenia tréningovej plochy, ktoré bude v celkovej predbežnej sume 23 000,-EUR so spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo výš- ke cca 3000,-EUR. Vybudovaním osvetlenia budeme môcť trénovať v našom areáli aj počas jesenných a jarných večerov. Osvetlenie bude Led diódové, maximálne šetrné k životnému prostrediu. V roku 2020 sme rekonštruovali, tiež prostredníc- tvom tohto grantu, tréningovú plochu. Jej vybudovaním nám pri- budlo ďalších 6 000 m² kosenia a údržby o živý trávnik. V mno- hých prípadoch sme sa striedali na jednej kosačke, aby sme všetko stihli pokosiť. Rozhodli sme sa preto požiadať BSK o fi- nančnú podporu pri zakúpení kosačky. Kraj nás prostredníc- tvom individuálnej dotácie podporil sumou vo výške 2 000,-eur. Keďže kosačku nevyhnutne potrebujeme a nákupná cena je asi 7 000,- eur, na rozdiel kúpy použijeme vlastné prostriedky. Musím však priznať, že ani v dobe písania tohto článku neviem odkiaľ... Rastislav Polák, manažér FK Lamač Načo slúži PAAS? Rovnako tak nedochádza ku zmenám vo výš- kach sadzieb, každý nájomca zaplatí ročné nájomné vo výške: 220,- EUR ak ide o fyzickú osobu 420,- EUR ak ide o právnickú osobu Hlavné mesto SR Bratislava sa už dlhodobo pripravuje na spustenie parkovacej politiky. Od 1. októbra ju pod názvom Bratislavský parkovací asistent (PAAS) spúšťa v prvých troch zónach – Krasňany v Rači, Tehelné pole v Novom Meste a Petržalka. Ak budú chcieť rezidenti týchto lokalít zaparkovať v okolí svojho domu, musia investovať do parkovacej karty. Pri prvom aute ich na rok vyjde na 39 eur, pri druhom 150 eur a pri treťom až 500 eur. Podľa petržalského starostu Jána Hrčku je výhodou a zároveň aj nevýhodou zóny možnosť parkovania len na vyznačených miestach, všetky ostatné budú zakázané. V každej zóne bude vy- hradený určitý počet parkovacích miest pre ZŤP osoby. K celomestskému projektu sa časom pripojí aj naša mestská časť. Doterajší systém parkovacej politiky v Mestskej časti Bratislava-Lamač bude pokračovať aj v roku 2022. Žiadateľ o nájom vyhradeného parkovacieho miesta spĺňajúci všetky podmienky obdrží, tak ako doteraz pri podpise zmluvy, novú parkovaciu kartu s platnosťou na rok 2022 a je povinný umiestniť ju na palubnú dosku svojho motorového vozidla tak, aby bola viditeľná pri po- hľade zvonka cez čelné sklo auta. Vyplniť formulár „Žiadosť o nájom vyhradeného par- kovacieho miesta“ zverejnený na www.lamac.sk v sekcii Potrebujem vybaviť/Parkovanie a zaslať ho spolu s vlas- tnoručným podpisom ako scan v prílohe e-mailovej správy na parkovanie@lamac.sk alebo odovzdať osobne v klientskom centre miestneho úradu. Vyplniť formulár „Žiadosť o ukončenie nájmu parko- vacieho miesta“ zverejnený na www.lamac.sk v sekcii Po- trebujem vybaviť/Parkovanie a zaslať ho spolu s vlast- noručným podpisom ako scan v prílohe e-mailovej správy na parkovanie@lamac.sk alebo odovzdať osobne v čase otváracích hodín v klientskom centre miestneho úradu. (tp) Osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP/ŤZP-S spolu s vydaným parkovacím preukazom sú od platby nájomného oslobodené. Parkovanie sa u nás v roku 2022 nemení Mám vyhradené parkovacie miesto a mám záujem využívať ho aj v roku 2022, ako mám postupovať? V roku 2022 už nemám záujem využívať vyhradené parkovacie miesto, aký postup mám zvoliť?

RkJQdWJsaXNoZXIy Njk2MzEw