LAMAČAN

1 Lamač, ako prvá mestská časť v Bratislave, bude mať zavedený triedený zber kuchyn- ského odpadu. Hlavné mesto je povinné zaviesť zber kuchynského biologicky rozlo- žiteľného komunálneho odpadu od 1.1.2023. Postupne plánuje zapojiť jednotlivé mest- ské časti v štyroch etapách. Kuchynský odpad tvorí 20-25% komunálneho odpadu, ktorý obyvatelia tvoria počas celého roka. Spolu so záhradným odpadom je celkovo bioodpadu až 40-45%. Jeho triedením sa výrazne znižuje množstvo zmesového odpadu v čiernych nádobách. 9 strana 2 strana 8 strana 12 21 o dianí a živote v Lamači Mesačník ročník XXIII SAMOSPRÁVA informuje PRIPRAVUJEME POZVÁNKA Klientske centrum klientskecentrum@lamac.sk 02/ 647 80 065 pokračovanie na str. 2 Začíname triediť kuchynský odpad Rekonštrukcia Malokarpatského nám. Rozhovor s prof. Pohaničovou Program Rozálskych hodov Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu - „Územný plán zóny Zečák“ - pozvánka na verejné prerokovanie (proces SEA) Mestská časť Bratislava-Lamač ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Zečák, Bratislava – Lamač“, v súlade s §11 ods. 3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že dňa 9.9.2021 o 16:00 v Športovej hale Lamač Na barine 15/A prebehne verejné prerokovanie, s odborným výkladom spracovateľa Správy o hodnotení Územného plánu zóny Zečák podľa prílohy č. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. a/ internetový portál https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zonyzecak- bratislava-lamac-10-2017 b/ v klientskom centre Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava počas úradných hodín zverejnených na webovom sídle Materiál je zverejnený/ vystavený na miestach:

RkJQdWJsaXNoZXIy Njk2MzEw