Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Informácie referátu územného konania a stavebného poriadku

K 31.12.2013 sa zrušil Spoločný stavebný úrad zriadený pre mestskú časť Bratislava – Devínska Nová Ves a mestskú časť Bratislava – Lamač.

Od 01.01.2014 výkon činnosti stavebného úradu zabezpečuje samostatne mestská časť Bratislava – Lamač.

 V zmysle § 117 zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) je stavebným úradom obec a pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

Úlohy stavebného úradu na úseku územného konania a stavebného poriadku v rozsahu stavebného zákona plní Referát územného konania a stavebného poriadku.

Stavebný úrad v zmysle stavebného zákona vydáva:

  • rozhodnutie o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmene územného rozhodnutia

  • stavebné povolenie pre stavby, zmeny stavieb, terénne úpravy,

  • kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene na odstránenie stavieb, nariadenie zabezpečovacích prác

Stavebný úrad prostredníctvom štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby, terénnych úprav.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Od 1. januára 2015 nadobudla účinnosť novela zákona č.24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie schválená NR SR pod číslom 314/2014 Z.z. Táto novela zároveň zmenila ustanovenia stavebného zákona upravujúce územné konania o umiestnení stavy, územné konania o využití územia, stavebné konania o povolení stavieb a kolaudačné konania, iba ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu (zákon24/2006 Z.z.)

V zmysle tejto novelizácie stavebný úrad zverejňuje žiadosti o začatí územného, stavebného a kolaudačného konania (bez príloh) a rozhodnutia na úradnej tabuli  a na svojom webovom sídle k stavbám, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu (stavebný zákon: § 35 ods. 2, § 39 ods. 2, § 58 a ods. 3, § 66 ods.2, § 69 ods. 3, § 140 c).

V roku 2008 bolo ukončené povinné hodnotenie navrhovanej činnosti „Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava“, ktorá predstavuje výstavbu rozsiahleho komplexu objektov pre obchod, služby, administratívu, občiansku vybavenosť a bývanie.

Povinné hodnotenie bolo ukončené Záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1581/2008-3.4/fp zo dňa 04.07.2008, ktoré je zverejnené na stránke www.enviroportal.sk.

Úradná tabuľa - referát územného konania a stavebného poriadku

 


 
Úradné hodiny Referátu územného konania a stavebného poriadku
Pondelok07:30 - 12:0013:00 - 17:00
Streda07:30 - 12:0013:00 - 17:00
Kontakty
Ing. Viera Krajíčkovávedúca referátukrajickova@lamac.sk02/64780065
Ing. arch. Ľuboslava Konečnáodborný referentkonecna@lamac.sk 
Anna Dudováadministratívny referentdudova@lamac.sk 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 20.4.2018

meniny má: Marcel

ÚvodÚvodná stránka