Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci miestneho zastupiteľstva

Ing. Lukáš Baňacký
 

Ing. Lukáš Baňacký

Ing. Gabriela Bizoňová
 

Ing. Gabriela Bizoňová


 
 
MVDr. Pavol Čech
 

MVDr. Pavol Čech

Mgr.  Marta Janyšková
 

Mgr. Marta Janyšková


 
 
JUDr. Andrej Kovačič
 

JUDr. Andrej Kovačič

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák
 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák


 
 
JUDr.  Júlia  Ondrišová
 

JUDr. Júlia Ondrišová


 

 

Kompetencie poslancov

Poslanec je povinný najmä

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Mandát poslanca zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia,

c) vzdaním sa mandátu,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f) zmenou trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva,

h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení,

i) zrušením obce/mestskej časti alebo

j) smrťou.

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Poslanec je oprávnený najmä

a) predkladať miestnemu zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

b) interpelovať starostu a členov miestnej rady, ak je vytvorená, vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v mestskej časti podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v mestskej časti,

e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mestskej časti,

f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti miestneho zastupiteľstva.

Poslanec skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."


 

Priority volebného programu na roky 2015 -2018

Priority volebného programu vychádzajú z vízie, poslania a cieľov miestneho zastupiteľstva na roky 2015 až 2018. Definujú kľúčové úlohy, ktorých splnenie umožní napĺňať ciele vytýčené v rámci dvanástich strategických priorít ďalšieho rozvoja Lamača. Navrhované kľúčové úlohy sú prepojené, navzájom sa podporujú a predstavujú konkretizáciu cieľov v jednotlivých oblastiach strategických priorít v rokoch 2015 - 2018.

Priority volebného programu na roky 2015 -2018 boli schválené Uznesením č. 18/2015/VII zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Lamač dňa 19.02.2015.


 

Schválený materiál predložený na rokovanie MZ 19.02.2015

Materiál predložený na rokovanie MZ dňa 19.02.2015

 
Sumarizačná tabuľka priorít volebného obdobia 2015 - 2018 predložená na rokovanie MZ dňa 19.02.2015

 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 20.4.2018

meniny má: Marcel

ÚvodÚvodná stránka