Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Poslanci miestneho zastupiteľstva

Ing. Lukáš Baňacký

Ing. Lukáš Baňacký

Mobil: +421 905 908 123

E-mail: lukas@procomat.sk

KDH, SaS, SDKÚ-DS, NOVA, OĽaNO, OKS, SIEŤ

Predseda Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky
Podpredseda Komisie financií, podnikateľských aktivít a dopravy
Podpredseda Komisie bezpečnosti a životného prostredia
Člen Štábu zimnej údržby
Člen Rady školy pri ZŠ Malokarpatské námestie č. 1 - delegovaný za zriaďovateľa MČ BA - Lamač


 

Ing. Gabriela Bizoňová

Ing. Gabriela Bizoňová

Mobil: +421 908 142 900

E-mail: gbizonova@gmail.com

nezávislá kandidátka

Člen Komisie financií, podnikateľských aktivít a dopravy
Člen Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky
Člen Komisie pre školstvo a šport


 

MVDr. Pavol Čech

MVDr. Pavol Čech

Tel: +421 2 64 78 98 71

Mobil: +421 903 463 022

E-mail: pavolcech@gmail.com

SMER – SD, SNS, SZS, SMS

Predseda Komisie bezpečnosti a životného prostredia
Podpredseda Komisie pre školstvo a šport
Vedúci Štábu zimnej údržby


 

Mgr. Marta Janyšková

Mgr.  Marta Janyšková

Mobil: +421 915 794 640

E-mail: marta.janyskova@gmail.com

SMER – SD, SNS, SZS, SMS

Predseda Komisie pre kultúru, voľný čas a revitalizáciu ihrísk
Predseda Komisie pre veci sociálne, zdravotné a bytové
Podpredseda Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií


 

JUDr. Andrej Kovačič

JUDr. Andrej Kovačič

Tel: +421 908 150 088

E-mail: akkovacic@gmail.com

Predseda Redakčnej rady časopisu Lamačan
Podpredseda Komisie pre veci sociálne, zdravotné a bytové
Podpredseda Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej
Člen Rady školy pri MŠ Heyrovského č. 4 - delegovaný

Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, SIEŤ


 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák

Mobil: +421 911 755 971

E-mail: roleksak@gmail.com

SMER – SD, SNS, SZS, SMS

Poslanec mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Predseda Komisie financií, podnikateľských aktivít a dopravy
Podpredseda Komisie kultúry, voľného času a revitalizácie ihrísk
Člen Komisie bezpečnosti a životného prostredia
Člen Redakčnej rady časopisu Lamačan
Člen Štábu zimnej údržby


 

JUDr. Júlia Ondrišová

JUDr.  Júlia  Ondrišová

Mobil: +421 950 555 111

E-mail: julia.ondrisova@snpreal.sk

KDH, SaS, SDKÚ-DS, NOVA, OĽaNO, OKS, SIEŤ

Predseda Komisie pre školstvo a šport
Predseda Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií
Člen Komisie financií, podnikateľských aktivít a dopravy
Člen Komisie bezpečnosti a životného prostredia
Člen Redakčnej rady časopisu Lamačan


 

 

 

Kompetencie poslancov

Poslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
 
Mandát poslanca zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení,
i) zrušením obce/mestskej časti alebo
j) smrťou.
 
Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 
Poslanec je oprávnený najmä
a) predkladať miestnemu zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu a členov miestnej rady, ak je vytvorená, vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v mestskej časti podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v mestskej časti,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mestskej časti,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
 
Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti miestneho zastupiteľstva.
 
Poslanec skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

 

Priority volebného programu na roky 2015 -2018

Priority volebného programu vychádzajú z vízie, poslania a cieľov miestneho zastupiteľstva na roky 2015 až 2018. Definujú kľúčové úlohy, ktorých splnenie umožní napĺňať ciele vytýčené v rámci dvanástich strategických priorít ďalšieho rozvoja Lamača. Navrhované kľúčové úlohy sú prepojené, navzájom sa podporujú a predstavujú konkretizáciu cieľov v jednotlivých oblastiach strategických priorít v rokoch 2015 - 2018.
 
Priority volebného programu na roky 2015 -2018 boli schválené Uznesením č. 18/2015/VII zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Lamač dňa 19.02.2015.

 

Schválený materiál predložený na rokovanie MZ 19.02.2015

Materiál predložený na rokovanie MZ dňa 19.02.2015

 
Sumarizačná tabuľka priorít volebného obdobia 2015 - 2018 predložená na rokovanie MZ dňa 19.02.2015

 

Zásady odmeňovania poslancov MZ MČ a členov komisií

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 18.10.2018

meniny má: Lukáš

ÚvodÚvodná stránka