Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Referát ohlasovne pobytu /ROP/

Kontakty
Meno a priezviskoPozíciaemailový kontakt
Gabriela Zelenákováreferent pre evidenciu pobytu obyvateľovzelenakova@lamac.sk

Žiadosť o poskytnutie informácie o trvalom pobyte osoby (pre fyzické osoby) – je potrebné prísť osobne – poplatok 5,- € v hotovosti.
Všetky doklady sa predkladajú v origináloch (k nahliadnutiu), alebo v overených kópiách.


 

Popis činností referátu ohlasovne pobytu /ROP/

Mestská časť Bratislava - Lamač zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie obyvateľov od 11.01.2016.

Referát ohlasovne pobytu zabezpečuje prenensený výkon štátnej správy v zmylse zák. č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občabanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

V rámci evidencie obyvateľov zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • vedie evidenciu pobytu obyvateľov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do

 • centrálneho registra obyvateľov v elektronickej forme,

 • overuje totožnosť obyvateľa, úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosti

 • predkladaných dokladov,

 • poskytuje údaje z evidencie pobytu obyvateľov a z registra obyvateľov orgánom

 • verejnej správy, právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu na základe osobitných predpisov,

 • poskytuje informáciu o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti

 • právnickej osoby alebo fyzickej osoby a zaznamenáva do evidencie a registra, komu

 • a na aký účel bola informácia o pobyte poskytnutá,

 • vydáva potvrdenie o evidovanom pobyte občanom SR a právnickým osobám

 • a fyzickým osobám pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine,

 • zabezpečuje a dodržiava bezpečnosť ochrany osobných údajov podľa zákona č.

 • 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a evidencie pobytu,

 • preberá žiadosti od obyvateľov o zákaze poskytovania údajov a zaznamenáva ich do

 • evidencie pobytu a registra,

 • vykonáva oznamovaciu povinnosť v súlade so zákonom o hlásení a evidencii pobytu

 • obyvateľov SR a registri obyvateľov SR a inými právnymi predpismi,

 • spracováva, vedie a predkladá štatistické prehľady počtov udalostí vyplývajúce

 • z príslušných zákonných ustanovení,

 • pre potreby MÚ a príslušných inštitúcií (napr. Štatistický úrad SR) spracúva

 • a vyhodnocuje štatistické údaje z činnosti zvereného úseku a aj z iných dostupných zdrojov (prehľady v rámci MÚ, internet, odborná literatúra a pod.).

V oblasti volieb plní hlavne nasledovné úlohy:

 • zabezpečuje a spolupracuje podľa príslušných zákonov na agende volieb do Národnej rady SR, orgánov samosprávy obcí, voľby prezidenta SR, referenda, volieb do orgánov vyšších samosprávnych územných celkov a volieb do Európskeho parlamentu, najmä:

 • spracúva údaje pre register obyvateľov  mestskej časti Bratislava – Lamač pre volebné účely,

 • podieľa sa na vykonávaní organizačno-technickom zabezpečení volieb,

V oblasti sčítania obyvateľov, domov a bytov zabezpečuje najmä:

 • účasť sa na príprave a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v mestskej časti

 • Bratislava – Lamač (ďalej len „sčítanie“) v príslušnom roku, najmä:

 • preberanie a uskladnenie sčítacích tlačív a ich včasné rozdelenie, prípadne rozoslanie,

 • pomoc pri organizačno-technickom zabezpečení sčítania.


 

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. 

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Trvalý pobyt dieťaťa:

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia.
Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, rodný list dieťaťa je vydaný osobitnou matrikou na území SR a začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Potrebné doklady pri prihlásení trvalého pobytu:

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť :
a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
b) ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list – originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom
c) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny,
d) originál výpis z listu vlastníctva , vydaný správou katastra hl. mesta Bratislava, podľa osobitného predpisu , ktorý nie je obmedzený žiadnou dobou vydania, slúžiaci k nahliadnutiu alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané Správou katastra nehnuteľností 
e) ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,
f) súhlas vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením občana na trvalý pobyt a to: osobne na ohlasovni pred zamestnancom ohlasovne alebo písomne s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak:
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

Prihlasovanie trvalého pobytu iných osôb:

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny.

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana , ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú výchovu a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná výchova alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právny úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť podľa odseku 2 nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a spolnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási.

Zmenu trvalého pobytu nie je možné zaevidovať, ak:

- občiansky preukaz je zahlásený ako stratený/ukradnutý,

- doba platnosti občianskeho preukazu je skončená,

- ste sa prehlásili na trvalý pobyt a občiansky preukaz ste si nevybavili po tejto zmene,

- občiansky preukaz je veľmi poškodený.

Ďalšie informácie:

Oznámenie miesta pobytu obyvateľa – poskytuje sa na základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené:

a) meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a miesto trvalého pobytu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,

b) meno, priezvisko, dátum narodenia obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,

c) odôvodnenie žiadosti,

d) predložiť treba platný občiansky preukaz.

Na vydanie Potvrdenia o vlastnom trvalom pobyte treba predložiť:

a) platný občiansky preukaz,

b) originál rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky do 18 roku

SPRÁVNE POPLATKY:
Potvrdenie o pobyte - 5,00 €
Oznámenie o pobyte - 5,00 €

Všetky správne poplatky nie je možné zaplatiť bankovým prevodom, kolkovými známkami, len hotovosťou.

 

Zrušenie trvalého pobytu:

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší

a) na základe oznámenia (odhlasovací lístok),

b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

c) na základe ohlásenia (občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí alebo občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne ukončiť trvalý pobyt na území SR,

d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,

e) na návrh občana oprávneného úživať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,

g) ak budova zanikla.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g),

je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana

Občan je povinný predložiť:

a) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,

b) dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastnictva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastnictva manželov, ak bolo vydané,

c) rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,

d) dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané,

e) originál výpis z listu vlastníctva, vydaný správou katastra hl. mesta Bratislava podľa osobitného predpisu, ktorý nie je obmedzený žiadnou dobou vydania


 

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní. Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu

Potrebné doklady pri prihlásení prechodného pobytu:

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
b) list vlastníctva (nie je možné predložiť informatívny výpis z katasterportálu)
c) k prihláseniu sa do ubytovne, internátu - súhlas ubytovacieho zariadenia
d) k prihláseniu sa na byt/dom - súhlas vlastníka alebo všetkých vlastníkov bytu, v prípade, že sa nemôžu dostaviť osobne, stačí predložiť notárom overený podpis na súhlas k prihláseniu na PP

e) občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad SR.

Doba prechodného pobytu:

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

Zmenu prechodného pobytu nie je možné zaevidovať, ak:

- občiansky preukaz je zahlásený ako stratený/ ukradnutý,

- ste sa prehlásili na trvalý pobyt a občiansky preukaz ste si nevybavili po tejto zmene,

- nastala zmena/ názov ulice, súpisného alebo orientačného čísla.../ na vašej adrese,

- občiansky preukaz je veľmi poškodený.

SPRÁVNE POPLATKY:
Potvrdenie o pobyte - 5,00 €
Oznámenie o pobyte - 5,00 €


 

Pobyt občana v zahraničí

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte, uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR. Zastupiteľský úrad SR alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčneným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.


 

Občiansky preukaz

Mestská časť nevydáva občianske preukazy. Občianske preukazy sa vydávajú na pracovisku OR PZ (oddelenie dokladov), Schneidera Trnavského 1, Bratislava IV.

Stránkové hodiny:

  Pondelok     07:30 - 15:00  
Utorok 07:30 - 12:00
Streda 07:30 - 17:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 07:30 - 12:00

 

K vybaveniu prvého občianskeho preukazu:

Pokiaľ sa nemení aktuálny trvalý pobyt – občan ide priamo na príslušné oddelenie správnej služby OR PZ (oddelenie dokladov), Schneidera Trnavského 1, Bratislava IV.

Zákonný zástupca predloží:

1. rodný list dieťaťa – originál vydaný orgánmi SR

2. občiansky preukaz zákonného zástupcu

3. osvedčenie o štátnom občianstve dieťaťa (ak sa dieťa alebo jeden z rodičov narodili v zahraničí, osvedčenie vydáva Okresný úrad Bratislava, Staromestská 6

4. rozsudok o zverení dieťaťa do opatery – originál s vyznačenou právoplatnosťou zo súdu (ak sú rodičia rozvedení)

Po zmene trvalého pobytu treba vymeniť občiansky preukaz osobne do 30 dní.


 

Občan bez domova

Občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR a nemá sa kde prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa prihlási na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava.

V takom prípade občan predkladá: platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie obec pobytu.

Ak ide o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list originál vydaný orgánmi SR a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu.

Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov.


 

Tlačivá

Ohlasovňa pobytov

Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov
 Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov.pdf (8.2 kB) (8.2 kB)

 
Súhlas s prihlásením občana na trvalý - prechodný pobyt
 Súhlas s prihlásením občana na trvalý - prechodný pobyt.pdf (13 kB) (13 kB)

 
Návrh na zrušenie prechodného pobytu
 Návrh na zrušenie prechodného pobytu.pdf (42.1 kB) (42.1 kB)

 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 navrh_na_zrusenie_tp.rtf (23.5 kB) (23.5 kB)

 
Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obavateľa
 Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa.pdf (13.2 kB) (13.2 kB)

 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 20.4.2018

meniny má: Marcel

ÚvodÚvodná stránka