Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestny úrad Lamač


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Lamač

Malokarpatské námestie č. 9

841 03  Bratislava

 • IČO: 00603414

 • DIČ: 2020919131

 • Číslo účtu: IBAN: SK 3702000000000003024032, BIC: SUBASKBX

 • Telefónne číslo: + 421 2 64 78 15 81, + 421 2 64 78 00 65

 • Fax: + 421 2 64 78 06 89


 

POSTAVENIE MIESTNEHO ÚRADU

Miestny úrad je výkonným orgánom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) a starostu mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej len „starosta“). Miestny úrad nemá právnu subjektivitu.

 

Miestny úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších poradných, iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov miestneho zastupiteľstva. Miestny úrad plní tiež úlohy vyplývajúce mestskej časti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „štatút“). Miestny úrad plní najmä tieto úlohy:

 

 • zabezpečuje písomnú agendu miestnych orgánov a miestneho zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mestskej časti,
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva,
 • pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia mestskej časti, uznesenia miestneho zastupiteľstva, uznesenia miestnej rady a rozhodnutia starostu,
 • usmerňuje po odbornej a metodickej stránke rozpočtové a príspevkové organizácie a zariadenia mestskej časti,
 • zabezpečuje plnenie úloh samosprávy mestskej časti,
 • zabezpečuje výkon prenesenej pôsobnosti.

 

Miestny úrad ďalej:

 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo spolupráce orgánov mestskej časti s politickými stranami, hnutiami a občianskymi združeniami pôsobiacimi na území mestskej časti,
 • plní úlohy mestskej časti počas krízových a mimoriadnych situácií, zabezpečuje neaktívne obyvateľstvo prostriedkami individuálnej ochrany.

 

ORGANIZAČNÉ ÚTVARY MIESTNEHO ÚRADU

Základnou organizačnou jednotkou miestneho úradu je oddelenie, členiace sa na referáty. Oddelenia riadia a koordinujú vedúci oddelení.

Osobitné postavenie majú samostatné referáty, kumulujúce výkon niektorých samostatných agend. Činnosť samostatných referátov riadia a koordinujú vedúci samostatných referátov.

Školské jedálne bez právnej subjektivity priamo riadi a koordinuje vedúci školských jedální.

Jednotlivé útvary úradu a ich zamestnanci navzájom úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre ne vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti jednotlivých útvarov miestneho úradu a ďalších úloh, ktoré im uloží vedúci samostatného referátu, vedúci oddelenia, prednosta alebo starosta.

Miestny úrad sa vnútorne člení na oddelenia, ktoré sú základnými organizačnými a riadiacimi útvarmi. Oddelenia sa môžu vnútorne členiť na referáty, ktoré sú nižšími organizačnými a riadiacimi útvarmi. Postavenie samostatného referátu má referát územného konania a stavebného poriadku, referát verejného poriadku,  referát organizácie a správy majetku, ekonomický referát, referát vnútornej správy, referát verejnoprospešných služieb a referát školstva.

Súčasťou  miestneho úradu je aj útvar miestneho kontrolóra, ktorý riadi a za ktorého činnosť zodpovedá miestny kontrolór.

 

Miestny úrad sa vnútorne člení na tieto organizačné a riadiace útvary:

kancelária starostu

 • samostatný referát územného konania a stavebného poriadku
 • samostatný referát verejného poriadku
 • referát personalistiky a miezd
 • referát krízového riadenia
 • referát ohlasovne pobytu

kancelária prednostu

 • sekretariát starostu a prednostu
 • samostatný referát organizácie a správy majetku
 • samostatný referát vnútornej správy
 • samostatný ekonomický referát

oddelenie dopravy a územného rozvoja

 • referát územného plánu
 • referát životného prostredia
 • samostatný referát verejnoprospešných služieb
  • pracovná čata zimnej a letnej údržby

oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí

 • referát kultúry a športu
 • referát sociálnych vecí
 • samostatný referát školstva
  • školské jedálne bez právnej subjektivity

 


ORGANIZAČNÝ PORIADOK A ŠTRUKTÚRA

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka