Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Usmernenie

Dotácia môže byť poskytnutá na:

 • na podporu činnosti žiadateľa,
 • na konkrétne akcie a činnosti vykonávané vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mestskej časti a jej obyvateľov v rámci všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo podpory podnikania a zamestnanosti.


Všeobecne prospešnými službami sa na účely tohto nariadenia rozumejú najmä:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu


Verejnoprospešnými účelmi sa na účely tohto nariadenia rozumejú najmä

 • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • zachovanie prírodných hodnôt,
 • ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže,
 • rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.


Na dotáciu nie je právny nárok.

Dotáciu je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi len raz za kalendárny rok.

Dotáciu nie je možné poskytnúť na iný účel, než na aký bola žiadaná, tým však nie je dotknuté právo mestskej časti účel dotácie oproti žiadosti zúžiť prípadne viazať.

Dotáciu nie je možné poskytnúť žiadateľovi,

 • voči ktorému eviduje mestská časť pohľadávku po lehote splatnosti,
 • ktorý porušil podmienky poskytnutia dotácie a ďalšie svoje povinnosti voči mestskej časti, ktoré súviseli s poskytnutím dotácie počas dvoch rokov, ktoré predchádzajú roku, v ktorom o poskytnutie dotácie požiadal,
 • ktorému už bola v tom istom rozpočtovom roku poskytnutá dotácia,
 • ktorý uviedol v žiadosti nepravdivé alebo skresľujúce údaje, na základe ktorých preukázal splnenie podmienok poskytnutia dotácie


Dotácia nesmie byť použitá na

 • vyrovnanie záväzkov žiadateľa, ktoré vznikli pred dňom podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie,
 • odvodov do sociálneho a zdravotného poistenia,
 • na úhradu výdavkov na alkoholické nápoje a tabakové výrobky.

Dotáciu nemožno poskytnúť politickým stranám a hnutiam.

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá mestskej časti na formulári, ktorého vzor tvorí prílohu nariadenia (Príloha č. 1).     

Žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať nasledovné údaje:

 • obchodné meno/názov žiadateľa, sídlo/miesto podnikania, právna forma, IČO, bankové spojenie, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
 • názov projektu, jasne sformulovaný cieľ projektu, očakávaný merateľný výsledok a prínosy pre mestskú časť,
 • rozpočet projektu vrátane zabezpečených zdrojov financovania,
 • časový harmonogram realizácie projektu,
 • výška žiadanej dotácie, pre ktorý sa dotácia žiada s doložením dokumentačného materiálu a konkrétneho zdôvodnenia na čo sa prostriedky použijú; ak sa žiada dotácia pre viac ako jeden účel, výška žiadanej dotácie pre každý jeden účel na ktorý sa dotácia žiada s doložením dokumentačného materiálu a konkrétneho zdôvodnenia na čo sa prostriedky použijú pre každý jeden účel žiadanej dotácie,
 • uvedenie miery spolufinancovania, uvedenie spoluorganizátorov a výšky finančnej spoluúčasti na akcii resp. projekte,
 • prehľad doterajších činností a aktivít žiadateľa, dosiahnuté výsledky,
 • ak žiadateľ vyberá od svojich členov príspevky alebo členské, uviesť ich výšku,
 • počet členov žiadateľa, z toho počet obyvateľov s trvalým bydliskom v mestskej časti,
 • písomné prehlásenie žiadateľa, že nemá žiadne nevyrovnané záväzky voči mestskej časti, voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni ani voči zdravotným poisťovniam (Príloha č. 2),
 • písomné prehlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mestskej časti v prípade poskytnutia dotácie (Príloha č. 3),
 • súhlas žiadateľa so zverejnením žiadosti a vyúčtovania dotácie,
 • súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov,
 • dátum podania žiadosti;
 • meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby konajúcej za žiadateľa.


K žiadosti o poskytnutie dotácie musí byť predložený výpis z príslušného registra alebo iný

 • doklad preukazujúci existenciu žiadateľa (zriaďovacia listina, platné stanovy, resp. iný doklad
 • dokazujúci existenciu žiadateľa), ak ide o právnickú osobu, alebo doklad preukazujúci právo podnikať, ak ide o fyzickú osobu.    


Žiadosť o poskytnutie dotácie predloží žiadateľ na Miestny úrad mestskej časti na predpísanom formulári v termínoch:

 • za 1. polrok do 28. februára,
 • za 2. polrok do 31. augusta príslušného roka.

V príslušných orgánoch MČ sa prejednávajú spravidla 2x do roka, to:

 • za 1. polrok do 31.mája,
 • za 2. polrok do 31. októbra príslušného roka.

 


 

Všeobecne záväzné nariadenie k poskytovaniu dotácií z rozpočtu MČ BA Lamač

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka