Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Sadzobník správnych poplatkov

Osvedčovanie listín a podpisov

Všeobecná správa
Položka 1
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkov prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu...................................................................................................... 1,50 €

b)Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku.............................................................................................. 1,50 €
v českom jazyku................................................................................................... 3,00 €

Oslobodenie od poplatku


Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediska, hvezdárne, planetária, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinosti

Položka 2
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis................. 1,50€

Oslobodenie od poplatku


Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku tejto položky je oslobodené osvedčovanie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravach.

Pri osvedčovaní podpisov je nutné si zo sebou priniesť platný občiansky preukaz, platný cestovný pas alebo povolenie na pobyt pre cudzincov.
Za potvrdenia pre sociálnu poisťovňu je bez poplatku. Napríklad: Potvrdenie o žití.

Pri osvedčovaní listín je potrebné mať originál listiny alebo osvedčenú kópiu.
Osvedčovanie listín pre potreby reštitúcie je bezplatné – žiadame upozorniť vopred.
Žiadame predložiť písomnosť preukazujúcu, že listina je určená pre potreby reštitúcie.

Neoverujeme:


Občiansky preukaz (žiadny preukaz)
Geodetické mapy
Odborné posúdenie (mapy)
Výpis z katastra nehnuteľností
Závet
Listiny v inom štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v Českom jazyku

Ak žiada o osvedčenie podpisu alebo listiny fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti okresného úradu alebo úradnej miestnosti obce, možno osvedčovanie vykonať na inom vhodnom mieste v úradných hodinách.

Ak sa osoba, ktorá žiada o osvedčenie podpisu zo zdravotných dôvodoch nemôže dostaviť do úradnej miestnosti možno osvedčenie vykonať na inom mieste (v rámci MČ BA-Lamač) po dohodnutí termínu vopred.


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka