Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za psa

Ako vybaviť

 

Daňovník je povinný podľa príslušnej životnej situácie vyplniť tlačivo „Daňové priznanie k dani za psa“ a zároveň tlačivo:

1.   „Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za psa“,

2.   „Oznámenie zániku daňovej povinnosti za psa“.

Daňovník je povinný v prípade potreby:

1.   vydania potvrdenia o podaní priznania k dani za psa, vyplniť tlačivo „Potvrdenie o podaní priznania k dani za psa“,

2.   vydania náhradnej evidenčnej známky psa, vyplniť tlačivo „Žiadosť o vydanie náhradnej evidenčnej známky psa“.

 

K príslušným tlačivám predloží daňovník nasledovné doklady:

a)   očkovací preukaz psa,

b)   občiansky preukaz vlastníka alebo držiteľa psa,

c)   doklady potrebné na zaradenie psa pod určitú sadzbu dane,

d)   doklady preukazujúce nárok na oslobodenie od dane.

 

V prípade zániku daňovej povinnosti k dani za psa predloží daňovník k príslušným tlačivám nasledovné doklady:

a)   doklad o uhynutí alebo utratení  psa, alebo iný doklad preukazujúci zánik daňovej povinnosti,

b)   evidenčnú známku psa vydanú pri registrácii psa mestskou časťou.

 

Tlačivá spolu s dokladmi osobne priniesť do podateľne alebo zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava.

 

Predmet dane

 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej len „mestská časť“).

 

Predmetom dane za psa nie je:

a)   pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b)   pes umiestnený v útulku zvierat,

c)   pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Sadzba dane

 

Sadzba dane určená v mene EUR za jedného psa a kalendárny rok je:

a)   5,- EUR za psa chovaného v rodinnom dome, rekreačnej a záhradnej chate a pod., 

b)   33,- EUR za psa chovaného v bytovom dome,

c)   10,- EUR za psa chovaného v bytovom dome u poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý nežije v spoločnej domácnosti s ďalšou osobou,

d)   18,- EUR za psa chovaného v bytovom dome u poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý žije v spoločnej domácnosti s ďalšou osobou.

 

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

Oslobodenie od dane

 

Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu. Od dane je oslobodený pes so špeciálnym záchranárskym výcvikom.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

Povinnosti daňovníka

                                                                                                         

Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

 

Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

 

Vyrubenie a platenie dane

 

Mestská časť vyrubí daň za psa platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

Daň sa uhrádza:

a)   v hotovosti v pokladni miestneho úradu mestskej časti,

b)   prevodným príkazom,

c)   poštovým poukazom.

Číslo účtu mestskej časti, variabilný symbol a konštantný symbol uvedie v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň. Daňovník je povinný týmito údajmi označiť platbu dane.

 

Vrátenie pomernej časti dane

 

Mestská časť vráti pomernú časť dane za psa za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka