Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Referát školstva je výkonným a organizačným útvarom oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí.

Pracovníci zaradení do školských jedální sú súčasťou oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí.

V  oblasti školstva zabezpečuje referát školstva najmä tieto úlohy:

 • poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti;
 • prípravu návrhov VZN na určenie školských obvodov a výšky povinného príspevku zákonného zástupcu na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania;
 • spracovanie a poskytovanie informácií na úseku školstva orgánom štátnej správy a verejnosti;
 • prerokovanie návrhov koncepčného zámeru rozvoja školy s riaditeľmi škôl;
 • aktuálnu personálnu agendu zamestnancov materských škôl bez právnej subjektivity a riaditeľov základných škôl a materských škôl s právnou subjektivitou;
 • hodnotenie riaditeľov materských a základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť;
 • vypracovanie hodnotiacich správ o výchovno-vzdelávacích výsledkoch základných a materských škôl a ich predloženie mestskej školskej komisii;
 • vedenie aktuálneho školského registra detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti;
 • prípravu podkladov na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl, ktoré sú v pôsobnosti mestskej časti;
 • prípravu komplexnej agendy pri konštituovaní rád škôl;
 • vybavenie sťažností občanov, ktoré sa týkajú neprijatia detí do  materských škôl;
 • organizovanie a zabezpečenie tradičných podujatí mestskej časti – oceňovanie najlepších pedagógov a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti;
 • spoluprácu s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy, Obvodným úradom – odborom školstva v Bratislave pri spracovaní rozborov, prehľadov, štatistických hlásení, výkazov a iných požadovaných podkladov;
 • koordináciu podujatí pre školy;

V  oblasti správy škôl a školských zariadení zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • poskytuje súčinnosť pri verejnom obstarávaní pre školy a školské jedálne;
 • vyhotovenie zmlúv pre školské jedálne;
 • vyhotovenie objednávok na tovary a služby pre školské jedálne;
 • nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných, kancelárskych potrieb a tlačív školské jedálne;
 • likvidáciu faktúr za obstarané služby a tovary školské jedálne;
 • skartáciu a archiváciu v súlade s registratúrnym poriadkom školské jedálne;
 • evidenciu a sledovanie spisov pre oddelenie školstva.

 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka