Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Nájom obecných bytov

Žiadosť o nájom obecného bytu musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a podpis žiadateľa,
 • miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu žiadateľa,
 • rodinný stav žiadateľa,
 • počet členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí, a ich vzťah ku žiadateľovi,
 • bytové pomery žiadateľa v mieste trvalého a prechodného bydliska,
 • dôvod podania žiadosti,
 • iné osobitné okolnosti súvisiace so žiadosťou,
 • ďalšie náležitosti, ak to vyžaduje Všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 zo dňa 30. marca 2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie.


Mestská časť po obdržaní žiadosti preverí jej úplnosť a splnenie podmienok pre nájom obecného bytu. Ak žiadateľ spĺňa podmienky zásad, mestská časť ho zaradí do zoznamu žiadateľov. Ak je žiadosť neúplná, mestská časť vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti, pričom mu určí lehotu na doplnenie. Ak žiadateľ nespĺňa aspoň jednu podmienku na nájom obecného bytu alebo ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní žiadosť o chýbajúce údaje v súlade s požiadavkou mestskej časti, mestská časť žiadosť do zoznamu žiadateľov nezaradí. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení žiadateľa do zoznamu žiadateľov zašle mestská časť žiadateľovi do tridsiatich dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

Žiadatelia o nájom bytu sa evidujú do miestneho zoznamu žiadateľov o nájom bytu,

Žiadateľ zaradený do zoznamu žiadateľov je povinný oznamovať mestskej časti každú zmenu podmienok.

Žiadateľ je povinný každoročne najneskôr do 30. apríla aktualizovať v písomnej forme svoju žiadosť v požadovanom rozsahu. Neaktualizovanie žiadosti má za následok vyradenie zo zoznamu žiadateľov. Táto povinnosť sa nevzťahuje na kalendárny rok, v ktorom bola žiadosť podaná.

Mestská časť zaradí žiadateľa do zoznamu žiadateľov, ak tento súčasne nemá kde bývať z dôvodu, že:

 • nie je nájomcom alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu alebo
 • dlhé časové prieťahy pri vymáhaní práva bývať v byte súdnou cestou, mu bránia užívať byt a neprišiel o právo bývať v byte vlastným pričinením alebo strate práva bývať v byte nemohol účinne zabrániť,
 • má trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava - Lamač najmenej päť rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu, ak žiadosť podávajú manželia, túto podmienku  musí spĺňať aspoň jeden z manželov,
 • je poberateľom príjmu najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima určeného osobitným predpisom.


Komisia pre veci sociálne, zdravotné a bytové pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Lamač podľa potreby predkladá starostovi mestskej časti na schválenie poradovník zostavený z miestneho zoznamu.

Kritériá pre zaradenie žiadateľov o nájom bytu do poradovníka sú:

 • doba trvania žiadosti,
 • rodinné pomery žiadateľa,
 • bytové pomery žiadateľa,
 • iné dôvody hodné osobitného zreteľa.


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač schvaľuje nájomnú zmluvu a pridelenie obecného bytu nájomcovi zo schváleného poradovníka zostaveného z miestneho zoznamu na základe prerokovania v Komisii pre veci sociálne, zdravotné a bytové pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Lamač.

Obecný byt sa prenajíma na dobu určitú, ktorá neprevýši 3 roky.

Podmienkou pre predĺženie doby nájmu bude najmä dodržiavanie povinností nájomcu tak, ako vyplývajú z nájomnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka