Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Ak ste občan s trvalým pobytom v Lamači, na Miestnom úrade MČ Bratislava-Lamač získate na Referáte sociálnych služieb Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov formou:

 • opatrovateľskej služby,
 • zariadenia opatrovateľskej služby,
 • zariadenia pre seniorov.


Čo k tomu potrebujete:

 • žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
 • vyplnený lekársky nález od všeobecného lekára a od odborných lekárov, nie starší ako šesť mesiacov,
 • aktuálny výmer o dôchodku,
 • občiansky preukaz.


V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje. Vyberiete a označíte z uvedenej ponuky druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Môže ísť o formu sociálnej služby pobytovú alebo terénnu. Vyberiete si teda ten typ sociálnej služby, ktorý momentálne bude riešiť vašu sociálnu situáciu.

Prílohou žiadosti je tlačivo Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť vaším zmluvným (obvodným) lekárom. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie vášho ošetrujúceho, odborného lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).

Ďalšou prílohou je fotokópia aktuálneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške vášho dôchodku.

Kompletne vyplnenú a podpísanú  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu aj s potvrdeným tlačivom Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa alebo iným lekárskym potvrdením, fotokópiou aktuálneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške dôchodku doručíte na Miestny úrad do podateľne alebo zašlete poštou na adresu Miestneho úradu.

Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku.

Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posúdenie zdravotného stavu fyzickej osoby vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník na základe doložených lekárskych nálezov žiadateľa.

Na základe výsledkov posúdenia posudzujúci zdravotnícky pracovník vypracováva zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.

V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu je posudzovanie:

 • individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
 • rodinného prostredia fyzickej osoby,
 • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
 • druh sociálnej služby,
 • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Lehota na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) je 30 dní od začatia konania (podania žiadosti).

Ak má fyzická osoba vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu môže požiadať obec o zabezpečenie a poskytovanie sociálnej služby


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka