Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. 

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Trvalý pobyt dieťaťa:

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia.
Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, rodný list dieťaťa je vydaný osobitnou matrikou na území SR a začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Potrebné doklady pri prihlásení trvalého pobytu:

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť :
a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
b) ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list – originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom
c) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny,
d) originál výpis z listu vlastníctva , vydaný správou katastra hl. mesta Bratislava, podľa osobitného predpisu , ktorý nie je obmedzený žiadnou dobou vydania, slúžiaci k nahliadnutiu alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané Správou katastra nehnuteľností 
e) ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,
f) súhlas vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením občana na trvalý pobyt a to: osobne na ohlasovni pred zamestnancom ohlasovne alebo písomne s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak:
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

Prihlasovanie trvalého pobytu iných osôb:

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny.

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana , ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú výchovu a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná výchova alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právny úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť podľa odseku 2 nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a spolnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási.

Zmenu trvalého pobytu nie je možné zaevidovať, ak:

- občiansky preukaz je zahlásený ako stratený/ukradnutý,

- doba platnosti občianskeho preukazu je skončená,

- ste sa prehlásili na trvalý pobyt a občiansky preukaz ste si nevybavili po tejto zmene,

- občiansky preukaz je veľmi poškodený.

Ďalšie informácie:

Oznámenie miesta pobytu obyvateľa – poskytuje sa na základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené:

a) meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a miesto trvalého pobytu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,

b) meno, priezvisko, dátum narodenia obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,

c) odôvodnenie žiadosti,

d) predložiť treba platný občiansky preukaz.

Na vydanie Potvrdenia o vlastnom trvalom pobyte treba predložiť:

a) platný občiansky preukaz,

b) originál rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky do 18 roku

SPRÁVNE POPLATKY:
Potvrdenie o pobyte - 5,00 €
Oznámenie o pobyte - 5,00 €

Všetky správne poplatky nie je možné zaplatiť bankovým prevodom, kolkovými známkami, len hotovosťou.

 

Zrušenie trvalého pobytu:

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší

a) na základe oznámenia (odhlasovací lístok),

b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

c) na základe ohlásenia (občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí alebo občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne ukončiť trvalý pobyt na území SR,

d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,

e) na návrh občana oprávneného úživať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,

g) ak budova zanikla.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g),

je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana

Občan je povinný predložiť:

a) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,

b) dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastnictva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastnictva manželov, ak bolo vydané,

c) rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,

d) dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané,

e) originál výpis z listu vlastníctva, vydaný správou katastra hl. mesta Bratislava podľa osobitného predpisu, ktorý nie je obmedzený žiadnou dobou vydania


 

Žiadosť o poskytnutie informácie o trvalom pobyte osoby (pre fyzické osoby) – je potrebné prísť osobne – poplatok 5,- € v hotovosti.
Všetky doklady sa predkladajú v origináloch (k nahliadnutiu), alebo v overených kópiách.


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka