Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Zriadenie trhového miesta a predaj na trhovom mieste

Ako vybaviť

 

Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba, samostatne hospodáriaci roľník (ďalej len „žiadateľ“) sú povinní podľa príslušnej životnej situácie vyplniť tlačivo:

1.   Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste pre FO,  

2.   „Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste pre PO/FO - podnikateľ/SHR“,

a v závislosti  od druhu predávaného tovaru alebo poskytovanej služby predložiť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a VZN č. 8/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava – Lamač preukázať splnenie podmienok predaja.

 

Splnenie podmienok predaja sa preukazuje predložením:

a)   kópie oprávnenia na podnikanie, ak ním žiadateľ disponuje,

b)   čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,

c)   čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,

d)   čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa, ktorý je autorom originálu diela alebo jeho rozmnoženiny.

 

Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je aj:

a)   doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,

b)   fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú/virtuálnu registračnú pokladnicu.

 

Tlačivo spolu s dokladmi osobne priniesť do podateľne alebo zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava.

 

Trhové miesta

 

Na území mestskej časti sú tieto trhové miesta:

a)   trhovisko:

-     Trhovisko Lamač na Malokarpatskom námestí - pozemok parc. č. 488, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 2468, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor,

b)   príležitostné trhy:

-     na Malokarpatskom námestí - pozemok parc. č. 491/3, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor; pozemok parc. č. 493/1, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor; pozemok parc. č. 494, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor; pozemok parc. č. 500/3, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor,   

c)   ambulantný predaj:

1.   na verejných priestranstvách pred prevádzkarňami,

2.   vo verejne prístupných priestoroch nákupných a administratívnych centier,

3.   na komunikáciách I. až IV. triedy a na verejných priestranstvách,

4.   v pojazdných predajniach.

 

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach

 

Na trhových miestach môžu na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky a poskytovať služby:

a)   fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,

b)   fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,

c)   fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,

d)   fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

 

Povinnosti predávajúceho na trhovom mieste

 

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

a)   označiť svoje predajné zariadenie,

b)   dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,

c)   používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,

d)   zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,

e)   vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,

f)   udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.

 

Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:

a)   doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,

b)   povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,

c)   zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

d)   pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

e)   doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka