Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daň za nevýherné hracie prístroje

Ako vybaviť

 

Daňovník je povinný vyplniť tlačivo „Daňové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje“.

 

K príslušnému tlačivu predloží daňovník nasledovné doklady:

a)   doklad oprávňujúci k podnikateľskej činnosti,

b)   zmluvu, na základe ktorej poplatník umiestnil nevýherný hrací prístroj v príslušných priestoroch.

 

Tlačivo spolu s dokladmi osobne priniesť do podateľne alebo zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava.

 

Predmet dane

 

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

 

Nevýherné hracie prístroje sú:

a)   elektronické prístroje na počítačové hry,

b)   mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.


Sadzba dane

 

Sadzba dane je:

a) 250,- EUR/rok za jeden elektronický nevýherný hrací prístroj na počítačové hry, elektronický prístroj a automat.

b)   150,- EUR/rok za jeden mechanický prístroj a iné zariadenie na zábavné hry.

 

Oslobodenie od dane

 

Od dane za nevýherné hracie prístroje sú oslobodené nevýherné hracie prístroje slúžiace výlučne deťom do 6 rokov.


Vznik a zánik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov v priestoroch prístupných verejnosti a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

 

Vyrubenie a platenie dane

 

Mestská časť vyrubí daň za nevýherné hracie prístroje platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

Daň sa uhrádza:

a)   v hotovosti v pokladni miestneho úradu mestskej časti,

b)   prevodným príkazom,

c)   poštovým poukazom.

Číslo účtu mestskej časti, variabilný symbol a konštantný symbol uvedie v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň. Daňovník je povinný týmito údajmi označiť platbu dane.

 

Vrátenie pomernej časti dane

 

Mestská časť vráti pomernú časť dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka