Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za predajné automaty

Ako vybaviť

 

Daňovník je povinný vyplniť tlačivo „Daňové priznanie k dani za predajné automaty“.

 

Tlačivo osobne priniesť do podateľne alebo zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava.

 

Predmet dane

 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.


Sadzba dane

 

Sadzba dane je:

a)   200,- EUR ročne za jeden predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru

b)   400,- EUR ročne za jeden predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov tovaru.

 

Ak skladba ponúkaného tovaru predajného automatu obsahuje alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky je sadzba poplatku 5-násobok súm uvedených vyššie.

 

Oslobodenie od dane

 

Predmetom dane za predajné automaty nie sú predajné automaty vydávajúce cestovné lístky verejnej dopravy. Od dane za predajné automaty sú oslobodené predajné automaty vydávajúce výlučne ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajného automatu a zaniká dňom skončenia prevádzkovania predajného automatu.

 

Povinnosti daňovníka

 

Daňovník (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý prevádzkuje predajný automat je povinný označiť každý predajný automat štítkom obsahujúcim tieto údaje:

a) meno a priezvisko, príp. obchodné meno a právna forma daňovníka,

b) adresa daňovníka,

c) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,

d) výrobné číslo alebo evidenčné číslo predajného automatu.

 

Vyrubenie a platenie dane

 

Mestská časť vyrubí daň za predajné automaty platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

Daň sa uhrádza:

a)   v hotovosti v pokladni miestneho úradu mestskej časti,

b)   prevodným príkazom,

c)   poštovým poukazom.

Číslo účtu mestskej časti, variabilný symbol a konštantný symbol uvedie v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň. Daňovník je povinný týmito údajmi označiť platbu dane.

 

Vrátenie pomernej časti dane

 

Mestská časť vráti pomernú časť dane za predajné automaty za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za predajné automaty zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.


 

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka