Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva

Ako vybaviť

 

Daňovník je povinný oznámiť mestskej časti zámer užívania verejného priestranstva na vyplnenom tlačive „Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva“, prípadne požiadať o povolenie na užívanie písomnou žiadosťou. 

 

Tlačivo osobne priniesť do podateľne alebo zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava.

 

Predmet dane

 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), ktoré sú zverené do správy mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej len „mestská časť“) a pozemky vo vlastníctve mestskej časti. Na území mestskej časti sú verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva pozemky, na ktorých sú najmä miestne komunikácie okrem komunikácií I. a II. triedy, námestia, chodníky, trhové miesta, plochy parkov a plochy verejnej zelene, rekreačný les. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré mestská časť prenajala podľa osobitného predpisu.


Sadzba dane


Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva:

za trhový stánok na Trhovisku Lamač na Malokarpatskom námestí je stanovená vo výške 250,- EUR/rok; fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu sa poskytuje zľava vo výške 50% z vyrubenej dane,

b)   za umiestnenie predajného zariadenia (najmä mobilných trhových stolov, predajných stánkov, pultov a pod. slúžiacich napr. na predaj ovocia, zeleniny, zmrzliny, novín, kníh, spotrebného tovaru) je stanovená vo výške 0,66 EUR/m2/deň; najmenej však 5,- EUR/deň, s výnimkou užívania verejného priestranstva na umiestnenie predajných zariadení na príležitostných trhoch, ktorého sadzba je stanovená osobitným predpisom mestskej časti - Sadzobníkom cien krátkodobých nájmov hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti a majetku zvereného jej do správy,

c)   za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (najmä pohostinské a reštauračné služby, služby rýchleho občerstvenia, oprava obuvi/dáždnikov a pod.) s výnimkou exteriérového sedenia je stanovená vo výške 0,66 EUR/m2/deň; najmenej však 5,- EUR/deň; uvedená sadzba sa netýka užívania verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb na príležitostných trhoch, ktorého sadzba je stanovená osobitným predpisom mestskej časti – Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti a majetku zvereného jej do správy,

d)   pri ambulantnom predaji alebo poskytovaní služieb z motorového vozidla s výnimkou užívania verejného priestranstva pri ambulantnom predaji na príležitostných trhoch, ktorého sadzba je stanovená osobitným predpisom mestskej časti - Sadzobníkom cien krátkodobých nájmov hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti a majetku zvereného jej do správy,:

1.   v prípade predaja z osobného motorového vozidla stanovená vo výške 5,- EUR za každý čo aj len začatý deň predaja,

2.   v prípade predaja z nákladného motorového vozidla alebo prívesu stanovená vo výške 10,- EUR za každý čo aj len začatý deň predaja,

e)   za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí s výnimkou zariadení, ktoré sú súčasťou podujatí oslobodených od platby dane, je stanovená vo výške 0,50 EUR/m2/deň,

f)   za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku ako aj jednotlivých zariadení (najmä kolotoče, hojdačky, strelnice a pod.) a iných atrakcií v prípade ak sú prevádzkované jednou fyzickou osobou, fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou:

1.   za obdobie menej ako 5 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní je stanovená vo výške 75,- EUR

2.   za obdobie 5 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní je stanovená vo výške 150,- EUR,

g)   za umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných a rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia a vyhradenia verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenie kontajnera, umiestnenie  lešenia mimo zariadenia staveniska, užívanie verejného priestranstva za účelom vykonávania rozkopávkových prác s výnimkou užívania verejného priestranstva na účely oslobodené od platby dane

1.   za obdobie v trvaní menej ako 15 kalendárnych dní je stanovená vo výške 1,-EUR/m2/deň,

2.   za obdobie v trvaní od 15 dní do 60 dní je stanovená výške 1,50 EUR/m2/deň,

3.   za obdobie v trvaní viac ako 60 dní je stanovená vo výške 2,- EUR/m2/deň.

h)   za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, umiestnenie iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity je stanovená vo výške 0,50 EUR/m2/deň,

i)    za umiestnenie skládky tuhých palív:

1.   za obdobie v trvaní menej ako 3 dni je stanovená vo výške 0,66 EUR/m2/deň,

2.   za obdobie v trvaní 3 a viac dní 1,16 EUR/m2/deň,

j)    za umiestnenie skládky odpadov alebo dočasnej skládky odpadov 3,- EUR/m2/deň.

 

Oslobodenie od dane

 

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené kultúrne, spoločenské zábavné a športové podujatia usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo podujatia, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely a predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb umiestnené na verejnom priestranstve, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

 

Daň sa neplatí za užívanie verejného priestranstva nevyhnutne potrebného na práce súvisiace so zateplením obvodového plášťa bytových domov a rodinných domov na území mestskej časti, a to po dobu troch mesiacov, pričom uvedenú dobu je možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť na základe písomnej žiadosti.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného  užívania verejného priestranstva. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

 

Povinnosti daňovníka
 

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive mestskej časti.

 

Vyrubenie a platenie dane

 

Mestská časť vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť mestskej časti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, mestská časť vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Pri určení sadzby dane sa považuje časť kalendárneho dňa užívania verejného priestranstva za celý deň a časť 1 m2 plochy za celý m2.

 

Daň sa uhrádza:

a)   v hotovosti v pokladni miestneho úradu mestskej časti,

b)   prevodným príkazom,

c)   poštovým poukazom.

Číslo účtu mestskej časti, variabilný symbol a konštantný symbol uvedie v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň. Daňovník je povinný týmito údajmi označiť platbu dane.

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka