Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač Vytlačiť
 

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač uznesením č. 62/2017/VII zo dňa 22.06.2017

v y h l a s u  j e

podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov termín konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač na deň 21.09.2017;

u s t a n o v u j e

podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač a náležitosti prihlášky nasledovne:

Pracovný úväzok:

1.   pracovný úväzok na kratší pracovný čas v rozsahu ½ pracovného úväzku určeného podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

2.   termín nástupu do práce dňa 01.10.2017;              

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:

1.   predpoklady na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej len „výkon funkcie“) v súlade s ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

a)   minimálne úplné stredné vzdelanie;

b)   bezúhonnosť;

c)   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;

2.   náležitosti prihlášky kandidátov na výkon funkcie v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

a)   meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, e-mailový a       telefonický kontakt;

b) štruktúrovaný profesijný životopis;

c)   úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania, prípadne ďalšie úradne overené kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania;

d) koncepcia výkonu funkcie v rozsahu jednej strany formátu A4;

e)   výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;

f)   čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

g)  písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa ustanovenia § 9 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Termín a spôsob doručenia prihlášok:

odovzdanie písomnej prihlášky kandidáta na výkon funkcie aj s ostatnými požadovanými dokladmi najneskôr do 07.09.2017 do 15.30 hod. do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava (ďalej len „podateľňa“), v zalepenej obálke s označením „VOĽBA MIESTNEHO KONTROLÓRA“, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ alebo kandidát môže zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom poštovej prepravy na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava s viditeľným označením na obálke: „VOĽBA MIESTNEHO KONTROLÓRA“, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“, pričom prezenčná pečiatka podateľne na obálke musí byť s najneskorším dátumom 07.09.2017 a na prihlášky kandidátov na výkon funkcie doručené po tomto dátume sa nebude prihliadať;

Termín otvárania obálok a posúdenia náležitostí prihlášok kandidátov:

komisia na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na výkon funkcie v zložení: poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač a prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač, z dôvodu posúdenia splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na výkon funkcie a vytvorenia zoznamu kandidátov na výkon funkcie; predloženia zoznamu kandidátov na výkon funkcie v abecednom poradí Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Lamač za účelom vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač bude zasadať v termíne otvárania obálok kandidátov na výkon funkcie, a to dňa 08.09.2017;   

Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra:

1.   spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač v súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač tajným hlasovaním;

2.   dĺžku času na prezentáciu každého z jednotlivých kandidátov na výkon funkcie pred hlasovaním o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na 5 minút a dĺžku času na kladenie otázok poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač a odpovede každého z jednotlivých kandidátov na výkon funkcie pred hlasovaním o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač na 10 minút;

Termín konania voľby:

termín konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na deň 21.09.2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Peter Šramko, v.r.

                                                                                                        s t a r o s t a                                                      

Príloha: Výpis uznesenia MZ MČ BA - Lamač č. 62/2017/VII zo dňa 22.06.2017

Výpis uznesenia MZ MČ BA - Lamač č. 62/2017/VII Uznesenie č. 62_2017_VII.pdf Uznesenie č. 62_2017_VII.pdf (155.6 kB)

 
 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 20.6.2018

meniny má: Valéria

ÚvodÚvodná stránka